Články

Úloha školy v procese rozpadu rodiny - prednáška JUDr. D. Tragalovej

22.09.2017 20:22
"V rámci projektu "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže", ktorý realizuje ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách a za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality so spoluúčasťou Združenia rodičov, sa pedagógovia školy zúčastnili prednášky JUDr....

Úvod z pripravovanej knihy Školská a rovesnícka mediácia (2. vydanie)

17.08.2017 19:31
ÚVOD      Školská mediácia, ako odborná metóda riešenia konfliktov, môže byť účinným nástrojom zlepšovania klímy školy a východiskom pre formovanie jej zdravej kultúry. -       „Môj názor je...",  -       „Mňa...

Príklady mediačného správania sa v najväčšom vojnovom konflikte histórie

23.06.2017 21:29
  Druhá svetová vojna znamenala obmedzenie diplomatických stykov medzi štátmi vedúcimi vojnu. Počty tzv. vojnových zajatcov v priebehu vojny rástli. Na ich ochranu mala byť uplatňovaná Ženevská konvencia, podpísaná v roku 1929. Štáty, ktoré konvenciu podpísali, sa zaviazali, že aj počas...

Rokovanie s ministrom školstva a generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva

06.06.2017 19:32
Neformálne stretnutie s ministrom školstva Petrom Plavčanom Na stretnutí s ministrom školstva sme hovorili o konfliktoch v školskom prostredí, ako im predchádzať, ako ich spracovať, ale aj o tom, ako využiť mediačné zručnosti na zmiernenie napätia medzi žiakmi v triede. Témou nášho rozhovoru bola...

Miesto mediácie v školách - M. Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

01.06.2017 20:48
Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme...

Kolotoč rozdielnych názorov a prvá pomoc v riaditeľni

29.04.2017 15:26
Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov v priestoroch školy nie je vždy jednoduché.   Akú "prvú pomoc" na tlmenie emócií môže poskytnúť dospelým osobám v ich konflikte riaditeľ školy?   1. Vhodné miesto V praxi sme často svedkami nepríjemnej komunikácie na...

Škola ako tréningový priestor vytvárania kvalitných vzťahov

27.04.2017 14:04
  Každá škola, školské zariadenie má svoju históriu. Tá nesie pečať hodnôt, noriem a tradícií vpísaných do školských kroník generáciami učiteľov, ktorých základnou učebnou pomôckou bola tabuľa a krieda. Učiteľov, ktorých pozitívnou motiváciou bolo dobré slovo a ktorým autoritu...

Čas dozrieť skúsenosťou - Manažment školy v praxi

13.03.2017 22:30
  EDITORIAL - časopis Manažment školy v praxi a portál www.direktor.sk (vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o)  Vraví sa, že múdrosť prichádza s vekom. Múdrosť obohatená skúsenosťou, overená v praxi a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych...

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl, tried

29.10.2016 17:51
Zmierňovanie napätia v triede 1. Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívneho počúvania, empatie, reflexie, sebareflexie). Cieľ: vyrozprávanie sa, uvoľnenie napätia. Príklad: Žiak v triede sa nevie sústrediť na...

Kríza v škole - systém včasného varovania

29.10.2016 17:49
Príspevok na www.direktor.sk (Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o.) Zmeny sú procesnou záležitosťou, potrebujú podporu, motiváciu, nadšenie, presvedčenie. Dôležitou otázkou v procese zmien preto je, koľko kolegov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov cíti potrebu niečo zmeniť....
Záznamy: 1 - 10 zo 15
1 | 2 >>