Postup zavádzania ŠM do škôl

Komu je určená školská a rovesnícka mediácia?

12.07.2015 00:00
Téma školskej a rovesníckej mediácie je aktuálna pre: mediátorov, ktorí sa venujú prevencii konfliktov a ich riešeniu v školách a školých zariadeniach, všetky  kategórie pedagogických a odborných odborných zamestnancov škôl, školských zariadení, poradenských...

Štruktúra programu školskej a rovesníckej mediácie

31.01.2015 19:04
  Ak sa má stať školská mediácia súčasťou kultúry školy, je vhodné zapojiť do procesu jej začleňovania čo možno najširšiu komunitu:  vedenie školy, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, nepedagogických pracovníkov školy,  rodičov,  žiakov Odporúčame...

Témy rovesníckej mediácie v predmetovej komisii

27.01.2015 23:00
  Školská mediácia môže byť jednou z tém zasadnutia niektorého z metodických orgánov školy, napr. predmetovej komisie výchovných predmetov. Komisia môže fungovať ako koordinačný a evaluačný orgán začleňovania rovesníckej mediácie do kultúry školy.  Otázky na diskusiu v predmetovej komisii...

Triedny učiteľ o rovesníckej mediácii informuje žiakov

27.01.2015 00:00
  Prvým, kto o programe rovesníckej mediácie informuje žiakov, býva zvyčajne triedny učiteľ. Postup:  Oboznámenie s pojmom "mediácia" Čo znamená pojem mediácia? Mediácia je odvodená od latinského slova medius, čo znamená stredný, prostredný. Z toho je možné odvodiť, že mediátor by mal...

Témy tréningových aktivít a zručnosti rovesníckeho mediátora

26.01.2015 20:39
  1. Konflikty a ich príčiny  Pozná očakávania od programu rovesníckej mediácie k sebe, k spolužiakom, k ostatným mediátorom, k učiteľom, rodičom a širšej verejnosti. Dokáže rozlíšiť znaky kvalitného tímu, aj tímu, ktorý sa dostáva do problémov. Vie pomenovať...

Príklad etického kódexu rovesníckeho mediátora vytvoreného žiakmi

30.11.2014 23:10
Etický kódex rovesníckeho mediátora ZŠ Záhorácka 95, Malacky   Preambula Etický kódex stanovuje požiadavky na osobnosť rovesníckeho mediátora, riešenie konfliktov medzi rovesníkmi, komunikáciu triedneho učiteľa s rovesníckym mediátorom a záväzok mediátora. Poslaním rovesníckeho...
Záznamy: 1 - 6 zo 6