Áčkari neznášali céčkarov

03.02.2014 20:54

Prečo potrebuje rodič s učiteľom spolupracovať?

Zloženie triedy zohráva v živote žiaka dôležitú úlohu. Päťročná skúsenosť môjho syna so spolužiakmi bola výborná. Rozumel si s nimi. Nepociťoval výraznejšie odlišnosti. Zlom nastal počas prázdnin. Deti objavili na internete nové zloženie triedy, ktoré predznamenalo spájanie a zlaďovanie veľmi rozdielnych pováh. Snaha upokojiť budúcich šiestakov zo strany triednej učiteľky počas diskusie na facebooku pomohla čiastočne zmierniť napätie, ale načrtla aj náročnosť prichádzajúceho obdobia - pre deti, rodičov i učiteľov.

Vždy sa mi zdalo, že moje deti mali šťastie na rozumné triedne učiteľky a triednych učiteľov.  Ako rodič som si však veľmi dobre uvedomovala, že dôležitou podmienkou udržania tohto "šťastia" je otvorená, priama komunikácia založená na dôvere a hľadanie spoločných cieľov v podmienkach, ktoré ponúka zloženie triedy. V zložitom období začiatku šiesteho roka školskej dochádzky môjho syna som cítila potrebu ponúknuť triednej učiteľke okrem podpory rodiča, aj pomoc školského mediátora. 

Dušana Bieleszová, mediátor

 

Zhodnotenie spolupráce ponúkam aj Vám ako inšpiráciu, že aj prekážky sa niekedy môžu stať výzvou. 


"Podnetom pre mediačné stretnutie bolo spojenie dvoch navonok nezlučiteľných tried.  Jedna trieda bola správaním a učebnými výsledkami najlepšia na druhom stupni, niektorí žiaci z nej odišli na 8-ročné gymnázium a druhá trieda bola opakom a niektorí žiaci museli opakovať ročník. Na začiatku 6. ročníka boli tieto triedy zlúčené.
Na 8-ročné gymnáziá sú prijímaní tí najlepší žiaci a nikde nebolo určené max. percento prijatých žiakov z jednej školy alebo triedy, môže tak dôjsť k podobnej situácii v mnohých školách. Kvôli financiám sa následne môžu na základnej škole zlúčiť rôznorodé triedy.
Na začiatku školského roka sme stáli pred veľkým problémom - žiaci "áčkari" neznášali "céčkarov" a naopak. Nepoznali sa navzájom ani menami, nemali spoločné záujmy a učebné výsledky oboch tried napovedali učiteľom, že práca v tejto triede bude veľmi náročná, lebo nadanejším žiakom sa budú musieť venovať inak ako žiakom s horšími učebnými výsledkami. Ešte väčším problémom však boli výchovné problémy žiakov z "A" triedy.
Priznám sa, obávala som sa začiatku školského roka, ako všetko dopadne, ako sa deti budú k sebe správať... Deti boli spočiatku rozdelené na dva tábory a jedna strana neznášala druhú. Dokonca až tak, že žiak z bývalej "céčky" rozdával deťom žiacke knižky a jeden žiak z bývalej "áčky" chytil žiacku knižku do ruky, ktorú si predtým dal do igelitového sáčku - aby sa jej nemusel dotýkať, keďže sa jej dotkol "céčkar"...

Aby som predchádzala konfliktom, pokiaľ to bolo možné, snažila som sa byť každú prestávku v triede. Kvôli výchovným a vzdelávacím problémom u niektorých žiakov stále spolupracujem s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva. Riešime záškoláctvo, agresivitu, vulgárne vyjadrovanie, ADHD a rôzne dys - poruchy.
Bola som veľmi šťastná, keď mi mamička jedného môjho žiaka, Mgr. Dušana Bieleszová, podala pomocnú ruku a usporiadala pre našu triedu mediačnú aktivitu - jednu v septembri a ďalšiu v januári. Mediačných aktivít som sa zúčastnila aj ja, a to v rovine pozorovateľa. Na prvom stretnutí v septembri bolo viditeľné napätie medzi deťmi, spolupráca v skupinách bola o čosi chaotickejšia. Druhé stretnutie sa uskutočnilo zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Spolupráca v oboch skupinách bola omnoho lepšia. Bolo vidno snahu o spoluprácu v oboch skupinách (hoci v dievčenskej skupine nemalo jedno dievčatko náladu). Chlapčenská skupina bola aktívnejšia, otvorenejšia, vedeli presnejšie pomenovať svoje pocity. Pani Bieleszová mi poslala po každom stretnutí výstupy a odporúčania pre ďalšiu prácu s deťmi. Tieto stretnutia mne aj deťom veľmi pomohli, vďaka rôznym aktivitám začínajú chápať aj pocity druhých.

V priebehu polroka sa v našej triede veľa zmenilo a s radosťou konštatujem, že k lepšiemu. Z niektorých dievčat sa stali nerozlučné kamarátky, ktoré si často pomáhajú, chlapci sú tolerantnejší a chápavejší voči sebe. Všetci v triede vedia pomenovať negatívne veci a prejavy správania, ktorým sa chcú vyhýbať. Každý z nich si určil nejaký cieľ, ktorý chce do konca školského roka dosiahnuť. Samozrejme, nie sme triedou bez akýchkoľvek problémov, tie sú v každej triede. Vieme však, čo chceme, neustále na tom pracujeme a snažíme sa fungovať ako jeden tím."

PaedDr. Svetlana Tokárová, 

triedna učiteľka 6. C, ZŠ Záhorácka 95 Malacky