Čas dozrieť skúsenosťou - Manažment školy v praxi

13.03.2017 22:30

 

EDITORIAL - časopis Manažment školy v praxi portál www.direktor.sk (vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o

Vraví sa, že múdrosť prichádza s vekom. Múdrosť obohatená skúsenosťou, overená v praxi a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych situáciách, aby nám pripomenuli, že za každým úspechom sa skrýva túžba meniť zaužívané a odvaha prekonávať prekážky.

Aj v školách a školských zariadeniach sa stretávame s osobnosťami, ktorých múdrosť a skúsenosť nám môže byť inšpiráciou. Ich sila sa ukrýva na ceste plnej prekážok, ale aj túžob ísť ďalej, na ceste pádov, ale aj odvahy vstať a dať životu ďalší zmysel. Prirodzeným vzorom múdrosti môžu byť pre nás aj kolegovia, učitelia, pri ktorých máme potrebu stíšiť sa, zastaviť, zamyslieť sa a nechať sa inšpirovať ich životným príbehom, hoci sa nás jeho sila priamo nedotkla.

Takáto skúsenosť si nepýta pozornosť moralizovaním: „Som staršia a skúsenejšia, a preto mi musíte veriť, že to, čo hovorím, je správne.“ Neodvoláva sa ani na vyššie autority: „Ak to povedal profesor/štátna školská inšpekcia/minister, je to pravda a bude dobré, ak tomu budeš veriť aj ty.“ Nesnaží sa v nás vzbudiť pocit viny: „Urob ako chceš, ale hovorím ti, že to nedopadne dobre, ak ma nepočúvneš. Potom sa nesťažuj“. Je jej cudzie aj zhadzovanie kolegov, rodičov, nadriadených: „Vieš, ona to s tebou nemyslí dobre, poznám ju dlhšie ako ty, nespoliehaj sa na jej názor. Daj na mňa.“ Múdra osobnosť nevyužíva na posilnenie vlastného ega obranné mechanizmy, ktoré dočasne nasýtia potrebu dôležitosti, uspokoja zvedavosť, ale v horizonte nášho dozrievania nás pripravia o možnosť slobodne reagovať v súlade s vekom, vlastným referenčným rámcom a poznaním, ktoré môže mať svoje limity.

Platí to nielen vo vzťahu ku kolegom, učiteľom, kde si generačný odstup pýta viac času na reflexie, stíšenie emócií a dôveru. Funguje to aj vo vzťahu k žiakom, pre ktorých sa učiteľ, vychovávateľ, riaditeĺ školy na určitý čas stáva dôležitým vzorom tlmočenia názorov, prijímania argumentov, príkladom v schopnosti využívať kritické myslenie, rešpektovať rozdielne hodnoty, tolerovať inakosť, podporovať dobré myšlienky a chrániť kolegu, priateľa, kohokoľvek, kto to potrebuje pred zlom a nenávisťou.

Zodpovedný učiteľ si pri formovaní detskej osobnosti kladie otázky: „Je čas reagovať alebo je lepšie dopriať  žiakom vlastnú skúsenosť? Čo ak to moje sprostredkované poznanie v žiakoch zabije túžbu hľadať význam a nachádzať podstatu, čo ak ich pripraví o zážitok vlastnej skúsenosti, o schopnosť sebareflexie? Čo ak je mojou úlohou len otvárať niekoľko bezpečných dvier a v citlivých mantineloch zadefinovaných pravidiel nechať žiakov robiť chyby, uvedomujúc si, že práve tie im môžu ukázať cestu, pochopiť vlastné hranice?“

Skúsený pedagóg sa na tieto otázky pokúša hľadať odpovede. Neistotu vyslovených záverov prijíma s pokorou, a učí to aj svojich žiakov. Rastie spolu s nimi, citlivo vníma ich jedinečnosť – vekovú, rozumovú, osobnostnú, skúsenostnú, a tomu prispôsobuje aj svoj pedagogický prístup, profesionálne správanie. Vďaka skúsenostiam svojich žiakov sa stáva súčasťou ich minulosti, prítomnosti, aj budúcnosti.

Naši žiaci potrebujú múdrych učiteľov, vychovávateľov, riaditeľov škôl, ktorí im doprajú čas dozrieť vlastným tempom, umožnia im robiť chyby a nachádzať vlastné riešenie v bezpečnom priestore školy. Pedagógov, ktorí veria, že videnie sveta detskou optikou má pre nich dôležitý význam. Sprievodcov, ktorí vedia, že aktívny zásah dospelej autority nie vždy pomáha. Mentorov, ktorí deťom dovolia kriticky skúmať ich myšlienky, klásť otázky bez nutnosti nájsť jediné možné riešenie tam, kde jediné možné riešenie nie je.

Skúsenosť dospelého však neprichádza sama odseba, prichádza spolu so zážitkami, overovaním poznatkov v praxi, chybami, ktoré sú často skúškou odvahy. Prichádza spolu s hranicami, ktoré si uvedomujeme až v konkrétnych situáciách našej zraniteĺnosti. Pozitívna aj negatívna skúsenosť je súčasťou nášho dozrievania, nášho archívu spomienok, je stavebným materiálom ďalších rozhodnutí. Opierajúc sa o zážitkovú skúsenosť nesieme v sebe silu autentickosti, prirodzenosti, radosti, aj smútku, ktorý nás však pripravuje na zložitosť vzťahov, ak nestratíme citlivý ventil na ich kvalitu. Múdrosť veku prichádza v čase, kedy to dôležité je očistené od balastu, a to podstatné sa nám objaví v plnej sile nadhľadu. Doprajme aj našim žiakom čas dozrieť vlastnou skúsenosťou.

Zdroj: 

Manažment školy v praxi č. 1/2017

portál www.direktor.sk časť Archív časopisov