Škola ako tréningový priestor vytvárania kvalitných vzťahov

27.04.2017 14:04

 

Každá škola, školské zariadenie má svoju históriu. Tá nesie pečať hodnôt, noriem a tradícií vpísaných do školských kroník generáciami učiteľov, ktorých základnou učebnou pomôckou bola tabuľa a krieda. Učiteľov, ktorých pozitívnou motiváciou bolo dobré slovo a ktorým autoritu prinášal už samotný status učiteľa. Príchodom novej generácie učiteľov sa minulosť stáva spomienkou a budúcnosť si vytvára nové pravidlá, alebo tie existujúce prispôsobí podmienkam doby a aktuálnym legislatívnym zmenám.

Dobrí lídri škôl si uvedomujú, že rozdielnosť ľudí v tíme je východiskom vzájomného dopĺňania sa a pri správnom rozložení síl a určení miery zodpovednosti aj základom úspechu školy v procese vzdelávania žiakov.

Nie všade sa však darí riaditeľom škôl napĺňať ich vízie. Získanie moci často vedie k nevšímavosti, alebo k ilúzii, že s funkciou človek získal aj prirodzenú autoritu. Nepokoj v pedagogickom tíme sa prejaví netoleranciou k názorom iných, absenciou uznať si omyl, častejšiou fluktuáciou ľudí v tíme, skupinovým myslením, ohováraním, intrigami, obchádzaním pravidiel, trvaním na nezmyselných zásadách, stratou motivácie, chýbajúcim nadhľadom. 

Motivácia pre naštartovanie procesu zmien v otázkach kvality vzťahov na pracovisku

1. Potreba stability, vyváženosti a kvality vzťahov v pedagogickom tíme

V praxi sa často stretávame s tým, že pocity nespokojnosti, zúfalstva, nesúhlasu učiteľ v sebe z rôznych dôvodov dlhodobo potláča. Frustračnú situáciu rieši obranným mechanizmom úniku, kompenzácie, vytesnenia situácie, projekcie. Dôsledkom dlhodobého nahromadenia negatívnych pocitov môže byť nahlodávanie dôvery, strata motivácie, vyhorenie učiteľa a v konečnom dôsledku aj potreba zmeny zamestnania.

Kedy je najvyšší čas venovať zvýšenú pozornosť kvalite vzťahov na pracovisku? Prevažne vtedy, ak si ako riaditeľ školy uvedomujem vplyv kvality vzťahov na školskú klímu, mám pocit, že sa zhoršujú vzťahy na pracovisku, vytráca sa humor, srdečnosť a spontánnosť, čoraz častejšie hľadám cestu úniku a odsúvania problémov, riešenia konfliktov na okraj, strácam prehľad o potrebách a očakávaniach členov tímu, všímam si, že kolegovia vzájomne nedostatočne akceptujú rozdielne názory, uvedomujem si, že z komunikácie sa vytráca úcta, tolerancia a rešpekt, častejšie vo svojom okolí počúvam vety s negatívnym posolstvom.

2. Vhodný model pre riešenie konfliktov medzi rovesníkmi

Škola by mala byť pre žiaka miestom, kde je mu dovolené robiť chyby a hľadať overené spôsoby ako im predchádzať. V bezpečnom prostredí pod ochrannou rukou prirodzenej autority učiteľa by malo byť žiakom umožnené spoznávanie i analýza prijateľného i menej prijateľného správania, vhodného i menej vhodného spôsobu komunikácie, účinných i málo účinných prvkov vzájomného rešpektu, tolerancie.

3. Signál rodičom, že kvalita vzťahov patrí medzi priority školy

Silnejúce nároky rodičov v snahe ovplyvňovať vízie školy a z toho plynúca náročnosť komunikácie je dnes realitou. Škola sa stáva spoločenstvom. Rodičia majú potrebu presadzovať vlastné návrhy, majú viac príležitostí vnímať alternatívne formy vzdelávania, čítať o pripravovaných legislatívnych zmenách a na základe porovnávania vytvárať si názor a tlmočiť ho manažmentu školy dôraznejšie ako tomu bolo kedysi. .

Pocit jedinečnosti ľudí v tíme a trpezlivosť vnímať prekážky ako výzvy je odmenená kvalitnými medziľudskými vzťahmi, vysokou mierou motivácie učiteľov, aktívnou participáciou rodičov a pocitmi spokojnosti žiakov, ktorým čas v spomienkach na školské roky vytriedi to pozitívne a nezabudnuteľné. Školské prostredie je ideálnym prostredím pre „cvičisko“ vzťahov v ochranných mantineloch trpezlivej tolerancie učiteľa. Zdieľajúca a rešpektujúca skúsenosť je najlepším motivátorom spolupráce a pomoci.  

V kontakte so žiakmi sú frustrácie učiteľov čitateľné a citlivo vnímané. Stávajú sa modelom riešenia problémov v prostredí, ktoré by malo byť pre dieťa bezpečím a istotou.