PRIPRAVUJEME 2. VYDANIE PUBLIKÁCIE

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer, s. r. o.

Publikácia rozoberá školskú mediáciu z hľadiska rôznych predmetov sporov. Analyzuje mediáciu definovanú zákonom, prezentuje jej výhody a vysvetľuje úlohu mediátora v procese mediačného konania. Ponúka nový pohľad sprostredkovania súvislostí a riešenia konfliktov v školskom prostredí medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom ako aj žiakmi navzájom. 

Priináša príklady dohody o začatí riešenia sporu mediáciou, vzory dohôd o ukončení mediácie a opisuje fázy vývoja konfliktu. Prostredníctvom prípadových štúdií poukazuje na tendencie správania sa v konflikte v závislosti od povahy, temperamentu či situácie. Upozorňuje na nebezpečenstvo skupinového myslenia v pedagogickom tíme a zdôrazňuje potrebu vyjadrovania rôznych názorov pre jeho zdravú dynamiku a životaschopnosť. 

Ponúka možnosti reagovania v rôznych konfliktných situáciách prostredníctvom obranných mechanizmov a zameriava sa aj na možné príčiny virtuálnej agresie a možnosti ich eliminácie. 

 

 

RECENZIE: 

 

OBSAH: 

1. Úvod do mediácie

 • 1.1. Mediácia definovaná zákonom
 • 1.2. Výhody mediácie

2. Školská mediácia - predmety sporu

 • 2.1. Vývoj konfliktov
 • 2.2. Cieľové skupiny
 • 2.3. Procesy alternatívneho riešenia sporu
 • 2.4. Fázy mediácie a mediačná dohoda zo zákona

3. Skupinové myslenie v pedagogickom tíme

 • 3.1. Kompetencie pedagogickej rady a skupinové myslenie
 • 3.2. Prejavy skupinového myslenia
 • 3.3. Témy pedagogických diskusií a názorové rozdiely

4. Obranné mechanizmy

 • 4.1. Únik, rezignácia
 • 4.2. Kompenzácia, pseudoracionalizácia
 • 4.3. Identifikácia, skrytá agresia

5. Kritické rozhovory a nadlimitná záťaž

 • 5.1. Predpoklady zvládnutia nadlimitnej záťaže
 • 5.2. Vplyv teploty emócií
 • 5.3. Coping - príležitosť k riešeniu problémov

6. Mediácia konfliktov detí v rannom veku

 • 6.1. História správania dieťaťa
 • 6.2. Príčiny konfliktov detí v rannom veku
 • 6.3. Dieťa v konflikte

7. Žiak so špecifickými potrebami v konflikte

 • 7.1. Žiak so špecifickými potrebami v súvislostiach
 • 7.2. Prvky mediácia v akútnej fáze
 • 7.3. Preventívne opatrenia nevyhrocovania situácií

8. Kritické myslenie ako prevencia

 • 8.1. Nepremeškať vývoj kritického myslenia
 • 8.2. Ako podporovať kritické myslenie 
 • 8.3. Význam kritického myslenia

9. Rovesnícka mediácia 

 • 9.1. Témy sporov
 • 9.2. Definovanie cieľov rovesníckej mediácie
 • 9.3. Program včlenenia rovesníckej mediácie do prostredia školy

10. Kyberšikanovanie ako zdroj konfliktov

 • 10.1. Sociálne siete a kyberšikanovanie
 • 10.2. Prevencia je základ
 • 10.3. Stali sme sa obeťou kyberšikanovania. Ako zareagujeme?

11. Rodič v úlohe partnera školy

 • 11.1. Fázy konfliktu a primerané stratégie
 • 11.2. Očakávania rodičov v kontexte modelov rodín a štýlov výchovy

12. Kľúčové dohody ako prevencia

 • 12.1. Hodnoty v školskom prostredí
 • 12.2. Dohoda o vyriešení sporu mediáciou
 • 12.3. Naštartovanie zmeny
 • 12.4.Etický kódex mediátora a etický profil člena tímu

Záver

Vyjadrenia z praxe k školskej mediácii

Literatúra

Legislatíva