Články

Úloha školy v procese rozpadu rodiny - prednáška JUDr. D. Tragalovej

22.09.2017 20:22
"V rámci projektu "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže", ktorý realizuje ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách a za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality so spoluúčasťou Združenia rodičov, sa pedagógovia školy zúčastnili prednášky JUDr....

Úvod z pripravovanej knihy Školská a rovesnícka mediácia

17.08.2017 19:31
ÚVOD      Školská mediácia, ako odborná metóda riešenia konfliktov, môže byť účinným nástrojom zlepšovania klímy školy a východiskom pre formovanie jej zdravej kultúry.     „Môj názor je...",  „Mňa napríklad zaujíma, čo si o tom...

Príklady mediačného správania sa v najväčšom vojnovom konflikte histórie

23.06.2017 21:29
  Druhá svetová vojna znamenala obmedzenie diplomatických stykov medzi štátmi vedúcimi vojnu. Počty tzv. vojnových zajatcov v priebehu vojny rástli. Na ich ochranu mala byť uplatňovaná Ženevská konvencia, podpísaná v roku 1929. Štáty, ktoré konvenciu podpísali, sa zaviazali, že aj počas...

Mediácia - ako môže pomôcť v školskom prostredí (LUMEN)

22.06.2017 17:37
Mária Čigašová (Rádio Lumen) v kontaktnej relácii UV hovor hľadala odpovede na otázky: Ako môže rovesnícka mediácia pomôcť v školskom prostredí.  Čo je to mediácia, školská mediácia, rovesnícka mediácia? Kto môže byť mediátorom? Dajú sa mediačné zručnosti naučiť? Ako sú vyberaní rovesnícki...

Rokovanie s ministrom školstva a generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva

06.06.2017 19:32
Neformálne stretnutie s ministrom školstva Petrom Plavčanom Na stretnutí s ministrom školstva sme hovorili o konfliktoch v školskom prostredí, ako im predchádzať, ako ich spracovať, ale aj o tom, ako využiť mediačné zručnosti na zmiernenie napätia medzi žiakmi v triede. Témou nášho rozhovoru bola...

Miesto mediácie v školách - M. Čačková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda - Košice

01.06.2017 20:48
  Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii,...

Kolotoč rozdielnych názorov a prvá pomoc v riaditeľni

29.04.2017 15:26
    Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov v priestoroch školy nie je vždy jednoduché. Akú "prvú pomoc" na tlmenie emócií môže poskytnúť dospelým osobám v ich konflikte riaditeľ školy?   1. Vhodné miesto - V praxi sme často svedkami nepríjemnej...

Škola ako tréningový priestor vytvárania kvalitných vzťahov

27.04.2017 14:04
  Každá škola, školské zariadenie má svoju históriu. Tá nesie pečať hodnôt, noriem a tradícií vpísaných do školských kroník generáciami učiteľov, ktorých základnou učebnou pomôckou bola tabuľa a krieda. Učiteľov, ktorých pozitívnou motiváciou bolo dobré slovo a ktorým autoritu prinášal už...

Kríza v škole - systém včasného varovania

29.10.2016 17:49
Príspevok na www.direktor.sk (Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o.) Zmeny sú procesnou záležitosťou, potrebujú podporu, motiváciu, nadšenie, presvedčenie. Dôležitou otázkou v procese zmien preto je, koľko kolegov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov cíti potrebu niečo zmeniť....

Zdieľanie v rovesníckej komunite

02.06.2012 19:23
  Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov v určitom veku najprirodzenejším prostredím zdieľania pocitov, myšlienok, názorov. Snaha uplatniť sa, pociťovať dôležitosť významu, je im...
Všetky články