Vydavateľstvo: Wolters Kluwer, s. r. o. 

Publikácia "Rovesnícka mediácia" je samostatným, obsahovo uceleným dielom, ktoré obsahovo nadväzuje na úspešnú publikáciu "Školská mediácia" (2012), ktorá je pilotným dielom pre uplatňovanie zmierovania ako spôsobu riešenia konfliktov v školách a školských zariadeniach a tematicky ju dopĺňa. Obsah "Rovesníckej mediácie" je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. 

V prvej časti autorka predstavuje a definuje rovesnícku mediáciu, pomenúva jej princípy, zásady, metódy a prínosy. Upozorňuje na prehlbujúce sa rozdiely v príležitostiach jednotlivcov a skupín detí na ceste k vzdelávaniu, venuje sa vplyvu rôznych faktorov na zmeny správania sa žiaka a identifikuje možnosti učiteľa ako sa stať súčasťou virtuálneho sveta detí. 

V praktickej časti kniha prináša príklady štyridsiatich konkrétnych tréningových aktivít na zavedenie a využívanie tejto formy riešenia sporov v školách a definuje kľúčové kompetencie odborne pripraveného rovesníckeho mediátora.

 

 

RECENZIA:

OBSAH: 

Úvod

Teoretická časť

1. Rovesnícka mediácia - definovanie pojmov, princípov a zásad

 • 1.1. Pojem školská a rovesnícka mediácia
 • 1.2. Výhody rovesníckej mediácie.
 • 1.3. Princípy rovesníckej mediácie

2. Rovesnícka mediácia a vplyv rodinného prostredia

 • 2.1. Kto ovplyvňuje žiaka?
 • 2.2. Rodičia ako odpozorovaný vzor
 • 2.2.1. Prvá skúsenosť so školou
 • 2.2.2. Rodina na Slovensku mení svoju podobu
 • 2.2.3. Učiteľ a spätná väzba od rodiča
 • 2.3. Životné vízie žiaka

3. Cieľové skupiny rovesníckej mediácie 

 • 3.1. Nové potreby, javy, príležitosti a výzvy v kontexte vplyvu na žiaka
 • 3.1.1. Informácie a rola učiteľa
 • 3.1.2. Súkromné doučovanie a rozdiely v príležitostiach
 • 3.1.3. Tlak na výkon a nové možnosti trávenia voľného času detí
 • 3.1.4. Prehlbovanie sociálnych rozdielov
 • 3.1.5. Vplyv médií a efekt okoloidúceho
 • 3.2. Východiská pre zadefinovanie rizikových skupín
 • 3.2.1. Žiaci s opakovaným problémovým správaním
 • 3.2.2. Žiaci s poruchami učenia a správania
 • 3.2.3. Deti nízkopríjmových rodín a deti rodičov v hmotnej núdzi
 • 3.2.4. Slabý prospech, neprospievanie a problémová dochádzka
 • 3.2.5. Prestimulovaní žiaci

4. Zdieľanie rovesníkov vo virtuálnom svete

 • 4.1. Digitálna generácia detí
 • 4.2. Nové fenomény facebookovej komunikácie
 • 4.3. Ako sa stať súčasťou virtuálneho sveta detí – možnosti učiteľa

5. Program zavádzania rovesníckej mediácie do škôl 

 • 5.1. Podmienky zavádzania programu rovesníckej mediácie
 • 5.2. Proces výberu rovesníckych mediátorov

6. Tréning rovesníckych mediátorov 

 • 6.1. Skupinová dynamika
 • 6.2. Dôležité otázky skupinovej dynamiky
 • 6.3. Vývoj tréningovej skupiny rovesníckych mediátorov
 • 6.4. Zdravé vzťahy a nepríjemná komunikácia

7. Tréningové témy rovesníckej mediácie 

 • 7.1. Obsah tém
 • 7.2. Kľúčové kompetencie a metodika krokov

Praktická časť 

1. Téma: Konflikty a ich príčiny

 • 1.1. Kruhový rozhovor- konflikt
 • 1.2. Miesto činu
 • 1.3. Naše stereotypy
 • 1.4. Moje autority I.
 • 1.5. Moje autority II.
 • 1.6. Moje očakávania
 • 1.7. Moje rozhodnutia a rozhodnutia dospelých
 • 1.8. Spolužiaci
 • 1.9. kedy komunikácia nie je možná?
 • 1.10 Vrcholy a údolia môjho života

2. Téma: Fázy vývoja konfliktov

 • 2.1.Kruhový rozhovor - POPZOROVANIE
 • 2.2.Reakcie na konflikt
 • 2.3. Analýza výrokov I.
 • 2.4. Semafor
 • 2.5. Šťastie – prípadová štúdia
 • 2.6. Analýza výrokov II.
 • 2.7. Teplota citov
 • 2.8. Upokojenie hnevu
 • 2.9. Oslovenie
 • 2.10. Rozdielnosť v hlase

3. Téma: Komunikácia v záťažových situáciách

 • 3.1. Kruhový rozhovor – H´ADKA
 • 3.2. Kto si?
 • 3.3. Vlastník – používateľ – pozorovateľ
 • 3.4. Obranné mechanizmy
 • 3.5. Stresory
 • 3.6. Emócie 1
 • 3.7. Emócie 2
 • 3.8. Stres
 • 3.9. Fakty a emócie – prípadová štúdia RAWE
 • 3.10. Fakty a emócie – prípadová štúdia SLUM

4. Téma: Riešenie konfliktov a mediačný proces

 • 4.1. Kruhový rozhovor – V ktorom veku
 • 4.2. Výber faktov – Poznámky v škole
 • 4.3.Výber faktov – Ešte nie
 • 4.4. Dosiahnutie cieľa
 • 4.5. Pohladenie
 • 4.6. Výklady snov
 • 4.7. Plagátové tabule
 • 4.8. Dôvera
 • 4.9. Moje vzory
 • 4.10. Životné vízie

Záver

Literatúra