Metodické dni

Seminár pre koordinátorov výchovy k ľudským právam - Zvolen

10.10.2019 21:03
"Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak", je názov programu, ktorý realizuje Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Program bol podporený Ministerstvom spravodlivosti a jednou z prezentovaných tém bola školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj...

Metodický deň pre pedagógov v Lučenci aj o inkluzívnom tíme

08.06.2018 18:49
  Možnosti využitia mediácie v prostredí škôl a školských zariadení (Mgr. Dušana Bieleszová), Žiak s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl (PhDr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD.), Program vyučovania šťastia (Ing. Agnesa Setničková), ale aj Činnosť školského psychológa (Mgr. Mariana Krupová)...

Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach

06.05.2018 19:36
    Podpora zriaďovateľa pre aktivity, ktoré súvisia s mediáciou je pre riešenie konfliktov, ich chápanie, spracovanie v prostredí škôl a školských zariadení veľkou výhodou. Jednou z možností, ako môže aj zriaďovateľ v tomto smere vyvíjať aktivity a ponúkať témy na zamyslenie, je...

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

12.10.2017 16:55
Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy seminára realizovaného v ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.  V rámci diskusií sme sa venovali rôznym uhlom pohľadu na konflikt...

Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu odboru školstva Košice

10.05.2017 17:42
Metodický deň je pre riaditeľov škôl často novou skúsenosťou, ako vniesť do ich riadiacej činnosti nadhľad v náročných situáciách, ktoré prináša školská prax. Téma konfliktov, ich pochopenia, vnímania, ale aj riešenia v prostredí školy, ktorú zvolil Okresný úrad odbor školstva v...

Metodický deň v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach

10.10.2015 16:53
o je to školská a rovesnícka mediácia? Ako je možné riešiť konflitky dohodou? Čo trápi v komunikácii dopelých, deti? Ako vnímajú stresové situácie učitelia, rodičia?  Na tieto otázky sme hľadali odpovede v ZŠ na Kežmarskej ulici v Košiciach počas ich metodického dňa.  S...

Metodický deň v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

15.09.2015 16:51
Metodické dni - ZŠ Záhorácka, Malacky 15.09.2015 20:32 Aké pocity v nás vyvoláva konfliktná situácia? Aké vlastnosti potrebuje mať zrelý pedagogický tím? Čo môže spôbiť stratu dôvery medzi učiteľmi? S akými prekážkami sa môžu stretnúť učitelia v tíme, ktorý je dlhodobo nemenný?...

Metodický deň v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

25.11.2013 17:00
17 odborných prednášok realizovaných v rámci Metodického dňa pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy spestrilo dopoludnie približne 400 účastníkom. V spolupráci s Arcibiskupským školským úradom ho organizačne pripravila Základná škola sv....

Metodický deň v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

30.06.2012 17:26
Tému Školskej a rovesníckej mediácie sme s pedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali i v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch  ZŠ Park Angelinum. Vďaka dobrej organizácii podujatia sme v príjemnej atmosfére mohli...