1. stretnutie k školskej mediácii v ZŠ s MŠ v Podolinci

02.09.2019 17:46

Základná škola s materskou školou v Podolinci pod vedením Silvii Oleníkovej sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2017/2018, ktorá odporúča uplatňovať vo výchove a vzdelávaní pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu a zavádzať program rovesníckej mediácie. Školskou koordinátorkou programu je Katka Ferencová, ktorá školenie k téme absolvovala v Asociácii mediačných centier Slovenska so sídlom v Poprade. 

30. augusta 2019 sa pedagogickí a odborní zamestnanci školy zúčastnili aj workshopu k téme prevencie a riešenia konfliktov. Ľudskosť a zasadovosť - to sú vlastnosti, ktoré nás sprevádzali workshopom. Hovorili sme o dôležitosti vzájomného spoznávania sa, spoznávania žiakov, kolegov, rodičov. Rozoberali sme prvý dojem, aj jeho dôsledky. Učili sme sa ponúkať nové uhly pohľadu a venovali sme sa aj motivovaniu žiakov a poskytovaniu inšpirácií pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Stanovili sme si niekoľko dôležitých zásad: Poznať žiakov. Poznať tím, klímu školy. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Motivovať a inšpirovať tím. Predchádzať skupinovému mysleniu. Pracovať s obrannými mechanizmami. Byť zásadový a ľudský. Zdôraznili sme nevyhnutnosť trpezlivosti pri zmenách, ktoré si vyžadujú odstup aj schopnosť vnímať vízie školy. 

Program bol realizovaný v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamesntnacoch a odborných zamestnancoch, kde podľa § 79 ods. 3: "Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov" a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2019/2020, ktoré odporúčajú zriaďovateľom a riaditeľom, aby v oblasti riešenia konfliktov využívali vzdelávanie v školskej mediácii. 

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová

  

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde podľa § 79 ods.
3: (3) Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a
odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a
umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,
sebapoznanie a riešenie konfliktov.

—————

Späť