1. stretnutie s pedagógmi v Ružomberku

31.10.2019 19:05

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia.

Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy, vďaka ktorému si časť žiakov osvojí kľúčové memediačné zručnosti, a tie bude aktívne využívať v prostredí školy, tried, je cestou zlepšovania kvality vzťahov a súčasne prevenciou pred sociálnopatologickými javmi, ktoré ohrozujú žiakov. 

Je žiaduce, aby tréningovým stretnutiam žiakov predchádzal aj seminár určený pre pedagogických a odborných zamestnancov školy. V Základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku seminár sledoval tri ciele. 

Prvým cielom bolo otvorenie témy zvládania náročných situácií z hľadiska potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Druhým cieľom bolo oboznamenie tímu s programom rovesníckej mediácie (aké zručnosti rovesnícki mediátori potrebujú, aká je úloha žiakov aj dospelých v celom procese začlňovania programu, aké by mali mať predispozície žiaci, ktorí sa stanú rovesníckymi mediátormi, s akými problémami sa môžu žiaci aj pedagógovia stretnúť počas osvojovania si zručností). A v tretia rovina, ktorú sme s kolegom Břetislavom Vozníkom sledovali, bol oddych, relax, reflexia a sebareflexia tímu.

Cieľ sme napĺňali prostredníctvom skupinovej práce v ktorej dominovala diskusia, tvorba argumentov, tvorba dohody, brainstorming, aktívne počúvanie. Zároveň sme využli hru (aktívne zážitkové učenie) a nechýbali ani videoukážky a analýza deja. 

Dušana Bieleszová, Břetislav Vozník

 

—————

Späť