1. stretnutie s pedagógomi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

21.10.2015 15:20

Školská mediácia sa stala témou rozhovorov aj v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. Na prvom stretnnutí s učiteľmi tejto školy sme sa venovali úvodu do problematiky školskej a rovesníckej mediácie. V prednáške sme upriamili pozornosť aj na oblasti, ktoré dospelých vo vzťahoch trápia najviac, ako sú spomienkový optimizmus dôb minulých, selektívny výber informácií, argumentovanie autoritou, falošnú súdržnosť v tíme, skupinové myslenie, citové vydieranie, racionalizácia chybných rozhodnutí a pod. Hovorili sme aj o dôležitosti pochopenia toho, ako sa človek v jednotlivých štádiách konfliktu správa, ako sa cíti, čo mu pomôže spracovať negatívne emócie a čo konflikt môže prehĺbiť. 

Základná škola Alexandra Dubčeka je ďalšou školou, ktorá má záujem včleniť do svojej školskej kultúry aj prvky mediačného správania. 

Späť