2. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

10.04.2016 09:17

Druhé stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave bolo zamerané na tréning skupinového rozhodovania, proces vytvárania dohôd. Rovesnícki mediátori hľadali pragmatické riešenia, pracovali s rozvíjaním vlastnej predstavivosti, využívali empatiu, snažili sa tvoriť predpoklady. Pracovali samostatne, aktívne, dohodu tvorili v skupine zväčša konsenzom. Aktivity druhej polovice stretnutia boli zamerané na chápanie odlišností. Cieľom aktivity bolo pouvažovať nad životmi iných, nad ich správaním a hodnotami, pochopiť životné cesty ľudí s odlišnosťou, vnímať rôzne situácie. Záver patril analýze pojmov tolerancia, sebazlepšovania, adaptácia, radosť, energia, kreativita na škále pocitov priradených týmto hodnotám v pozitívnom aj v negatívnom zmysle.

Späť