3. stretnutie rovesníckych mediátorov Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

01.06.2019 17:45

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach. 

"Aké aktivity môžete využiť v triedach? Ukážem vám predmet a vy popíšete aktivitu a ktorú mediačnú zručnosť danou aktivitou trénujeme." Úlohu zvládli veľmi príkladne a rýchlo. Vybavili si všetky aktivity, bez väčších problémov a dokonca doplnili tie, ktoré sme robili, ale ku ktorým sme nemali v tento deň pomôcku. 

V ďalšej skupinovej úlohe sme sa zamerali na zlepšenie pozorovacích schopností. Rovesnícki mediátori mali popísať náročné situácie v živote chlapca (použili sme videoukážku). Vedeli opísať to, čo videli, veľmi pozorne, dokázali zadefinovať riešenia problémov. Rovnako prejavili empatiu pri rozbore situácie. 

"Aké reakcie vo vás vyvolávajú pojmy: sociálne siete, voľný čas, láska, autorita, disciplína?" Rovesnícki mediátori dokázali uvažovať v širšom kontexte a pojmy zadefinovali v rovine pozitívnych emócií aj v rovine negatívnych emócií. V negatívnej rovine pri sociálnych sieťach hovorili o nebezpečenstve závislostí, kyberšikane, oberanie o čas, neúprimné vzťahy, tvrdili, že na sociálnych sieťach je ľahšie klamať. V pozitívnej rovine ocenili rýchlosť informácií a možnosť byť s kamarátom. V neutrálnej rovine zadefinovali napr. voľný čas, pričom pozitívnu alebo negatívnu reakciu ovplyvňuje spôsob trávenia voľného času. V pozitívnej rovine vnímali lásku (láska je víťazstvo).

Ďalšiu aktivitu sme postavili na neverbálnej komunikácii. Rovesnícki mediátori si pozreli nemý film (vypli sme zvuk) a k nemu mali vytvoriť dialógy. Úlohu zvládli s vtipom. 

Nevynechali sme ani aktivitu zameranú na tímovú spoluprácu. Aktivita sa spočiatku nedarila. Pri rozbore však rovesnícki mediátori zadefinovali tieto problémy: chýbala dohoda, prekrikovali sme sa, potrebovali sme sa usmerniť, nevšímali sme si jeden druhého, chýbalo povzbudzovanie, chýbal nám cit pre mieru, musíme sa viac rozprávať, byť jednotní v rozhodovaní. Zadefinovali aj kľúčové kroky pre prácu so skupinovou dynamikou: dohoda na pravidlách, spolupráca, nájsť chyby a riešiť ich, nevzdávať sa, povzbudzovať. 

Vrátili sme sa aj k vlastnostiam rovesníckeho mediátora. Zhodli sa na tom, že rovesnícky mediátor by mal mať mediačné zručnosti, určitú kvalitu, trpezlivosť, obetovanie sa, pomoc, vzťah dôvery, nevzdávať sa, byť koncentrovaný, komunikovať, mať autoritu, byť nápomocný

Jednou zo záverečných úloh bola úloha zameraná na diskusiu a nájdenie dohody. Úlohou rovesníckych mediátorov bolo zoradiť 5 obrázkov podľa určitých kritérií. Diskusia v tíme bola príkladná, rovesnícki mediátori využívali naplno argumentáciu, používali vysvetlujúce a doplňujúce vety, dokázali využívať empatiu, príkladovanie. Boli trpezliví, nevzdávali sa. Hľadali kompromis, uvažovali nad postupom. Vety, ktoré vyslovovali boli veĺmi rozumné. Dokázali aj aktívne počúvať partnera v komunikácii. 

 

3. stretnutie rovesníckych mediátorov naplnilo očakávanie. Rovesnícki mediátori pracovali samostatne, dokázali trpezlivo uvažovať, analyzovali prípadové štúdie. Jednou z úloh bolo zostavenie plánu aktivít na trénignové stretnutie v nižších ročníkoch. Zadefinovali cieľ, zručnosť, ktorú by radi trénovali, navrhli aktivity, predstavili ich. V priebehu celého dňa sme pridávali odporúčania, ktoré by im pri lektorovaní mohli pomôcť. Práca v inej triede je pre nich tréningom toho, ako si dokážu získať rešpekt, ako si vedia poradiť s disciplínou, ako vedia spracovať emócie. Pre niektorých je to cesta ako zmierňovať napätie, pomôcť spolužiakom, pre niektorých sú mediačné zručnosti dôležité z hľadiska posilnenia ich osobnosti. Koordinátorka porgramu v škole, pani učiteľka Šallingová nám dala vždy spätnú väzbu a dokreslila na základe skúseností aj detaily, ktoré boli dôležité pre nastavenie programu.

Dušana Bieleszová, Eva Koprena

Zadefinovali aj kľúčové kroky pre prácu so skupinovou dynamikou:

2.      Spolupráca.

4.      Nevzdávať sa, povzbudenie.

 

—————

Späť