Aktualizačné vzdelávanie - CVČ Malacky

05.09.2020 18:48

 

Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 zákona č. 138/2019 Z. z.k téme spracovania konfliktov absolvovali pedagogickí zamestnanci a vedúci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času v Malackách a vedúci pedagogickí zamestnanci Materskej školy v Malackách.

Cieľom vzdelávania za dodržania hygienických opatrení bolo získanie zručností zameraných na sebapoznanie a riešenie konfliktov podľa § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR zadefinovaným v dokumente Sprievodca školským rokom bod 1.3. časť Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci – využívať v oblasti riešenia konfliktov vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Vzdelávanie bolo realizované formou zážitkového učenia, v ktorej sme využili metódu výkladu, prednášky, prácu z filmovým materiálom, reflexie a sebareflexie k téme. nechýbali ani diskusie a riešenie prípadových štúdií. Obsahovo sme rozoberali rôzne osobnosti v tíme modifikované a spracované  podľa modelu D. C. Mc Clellanda. Venovali sme sa nenaplneným očakávaniam a nevyhnutným zmenám. Definovali sme kľúčové verbálne aj neverbálne prejavy pri vzniku konfliktu a uvažovali, kedy a za akých podmienok je možné s konfliktom pracovať. Rozobrali sme skupinové myslenie v pedagogickom téme a ako mu predchádzať: Každý môže vyjadrovať pochybnosti. Vedúci zamestnanec hovorí svoj názor ako posledný. Paralelné tímy pracujú na tej istej téme súčasne. Využívame možnosť diskutovať o náročnej téme s odborníkom zvonku a v prípade potreby určíme pochybujúceho oponenta, ktorého úlohou bude pozrieť sa na riešenie situácie čo možno najviac kriticky. 

Témou diskusie boli aj rôzne metódy rozhodovania sa. Na praktickej ukážke si tím pedagogických zamestnancov  vyskúšal a overil, že zloženie tímu má vplyv na výsledok rozhodnutia a rovnako spôsob rozhodovania má vplyv na výsledok rozhodnutia. 

Vzdelávanie sa uskutočnilo za dodržiavania hygienických opatrení. Napriek tomu atmosféra v pracovnej skupine bola tvorivá, diskusie boli živé, názorové rozdiely boli komunikované z hľadiska skúseností a pocitov a súčasne boli prijímané kompromisy pod tlakom silnejších argumentov tak, aby výsledkom diskusie bola dohod

 

 

Späť