Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

07.02.2020 23:04

Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti riešenia konfliktov využívať vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Prvá časť vzdelávania bola zameraná na reflexiu a sebareflexiu očakávaní vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, prácu so sebadôverou a definovaním kľúčových zásad dôležitých pre prácu s dynamikou rôznorodej skupiny. Pedagogické a odborní zamestnanci definovali napr. dôslednú prípravu, získanie informácií o cieľovej skupine, navodenie kritického uvažovania, asertívne prejavy, provokáciu k názorom, vyjadrenie myšlienok. Vymedzili sme základné princípy, ktoré sú dôležité pri poznávaní žiakov, kolegov. Hovorili sme o tom, prečo je dôležité hovoriť o tom, ako sa nám správanie žiakov javí, ktoré prejavy správania sa možno odsledovať pozorovaním, kedy je dôležité držať si odstup. Pedagogickí a odborní zamestnanci definovali na základe pozorovania charakteristiky žiakov, pričom využili formu diskusie v skupine, výmeny názorov a ich prezentovanie. Definovali sme kľúčové sporné situácie, ktoré vyvolávajú napätie vo vzťahoch a upozornili sme na to, že je dôležité všímať si aj maličkosti. Pomenovali verbálne a neverbálne signály, ktoré pomáhajú zmierňovať napätie, napr. úsmev, vtip, dotyk, objatie, tón hlasu, nevzbudzovanie falošných nádejí – prirodzenosť v prejave, využívanie zdrobnenín, určenie pravidiel, citlivý prístup. Rozobrali sme si zásadu ponúkania rôznych uhlov pohľadu - nerobiť predčasné závery, skúmať situáciu vo vzťahu k referenčnému rámcu osoby, s ktorou prichádzame do kontaktu a kladenia si otázky – Prečo?  Upozornili sme, že je dôležité motivovať a inšpirovať – vyvolať diskusie a názorové nezhody s cieľom dospieť k dohode na základe predkladania argumentov, hľadania kompromisov, dohôd. Opísali sme riziká skupinového myslenia (vysoko súdržná skupina izolovaná od podnetov zvonku, eliminujúca názorové rozdiely, zosmiešňujúca oponentov, častokrát sa  v nej vyskytuje autocenzúra správania a cenzúra vhodných a nevhodných názorov). Pripomenuli sme si, že predchádzať skupinovému mysleniu sa dá tak, že každý môže vyjadriť pochybnosti, vedúci hovorí svoj názor ako posledný, paralelné tímy pracujú na tej istej téme, pestujeme si právo diskutovať o téme s externým odborníkom a určíme si pochybujúceho oponenta. Pracovali sme s emóciami a úsudkom. Správnosť úsudku ovplyvňuje správanie konkrétnej osoby, na ktorú si robíme úsudok. Pri súperení sme viac citliví na odlišnosti a rozdiely, vtedy hnev stúpa. Pri spoluprácu sme viac citliví na podobnosť, máme záujem sa dohodnúť a vtedy hnev klesá. Vysvetlili sme si, ako obranné mechanizmy ovplyvňujú proces rozhodovania. Sú dôležité pre vnútornú rovnováhu. Eliminujú deštruktívne účinky silných emócií. Pomáhajú nám prenášať sa cez náročné situácie. Ak ich nevieme pomenovať, tak z dlhodobého hľadiska skresľujú vnímanie skutočnosti. Rozobrali sme kompenzáciu – stav kedy ľahšie riešime prekonateľné problémy, skrytú agresiu - neodpovedanie, zhadzovanie kolegov, vytesnenia – to, čo vyvoláva úzkosť, racionalizácia - vierohodné výhovorky, zovšeobecnenie - jedná zlá skúsenosť vrhá tieň na ostatné, argumentovanie autoritou – stotožnenie sa s autoritou, spomienkový optimizmus – „očistenie“ spomienok. Na konkrétnom príklade sme si ukázali jeden zo spôsobov usmernenia konfliktnej situácie. A naučili sme sa v rámci aktívneho počúvania riešiť vyjadrenia z hľadiska obsahu (vecné hľadisko), formy (vzťahového aspektu), pocitov (sebaotvárajúceho aspektu) a výzvového aspektu.

V rámci vzdelávania sme využili formu skupinového učenia. Pracovali sme s ukážkami filmov, viedli sme diskusie, rozoberali sme prípadové štúdie. Napriek veľkému počtu pedagogických a odborných zamestnancov skupina pracovala rešpektujúc pravidlá a zároveň dynamicky. Prinášala vlastné postrehy, riešenia sporných situácií. K dohodám dospela v skupina na základe kompromisov, argumentácie. Prevládalo slobodné prejavovanie názorov, myšlienok, ale účinne fungovala aj sebareflexia.

Mgr. Dušana Bieleszová, PaedDr. Mária Čabalová

Späť