Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii

08.12.2019 14:16

 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • § 79 ods. 3: (3) Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020 

1 Všeobecné informácie a pokyny, 1.5 Výchovno-vzdelávací proces, 1.5.2 - Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti bod 8

  • V edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.

4 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, 4.1 Ochrana pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  • Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji - Príloha č.2 - požiadavky na obsah, rozsah a ciele funkčného vzdelávania  - ČASŤ F - Rozširujúci modul - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

  • 2.10. poznať zásady postupu vhodného riešenia konfliktov,
  • 2.11. poznať typy mediácie, jej princípy, proces a možnosti alternatívneho riešenia konfliktov,
  • 2.12. vedieť aplikovať jednotlivé fázy mediačného procesu pri riešení školských konfliktov.

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za školský rok 2017/2018  – ŠŠI - bod 9. Podnety, odporúčania, upozornenia, 9.2 Základné školy (str. 170)

  • uplatňovať vo VaV pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.
 

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za školský rok 2016/2017  – ŠŠI - bod 1.2.15 - Podnety, odporúčania, upozornenia - Základné školy (str. 65)

  • odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov.