Facky v škole ...a ich následky - časopis Mama a ja

09.04.2016 10:49

 

Aprílové číslo časopisu Mama a ja sa venuje téme fyzikých trestov v školách a ich následkov. K zložitej téme, k možnostiam ako riešiť konflikty nielen v rovine sanácie vzťahov, ale najmä v jej preventívnej forme, nás o stanovislo požiadala redakcia časopisu. 

 

Mediácia vo všeobecnosti predstavuje spôsob riešenia konfliktov treťou osobou. Nezaujatou stranou, ktorá vstupuje do zdanlivo ďalej neriešiteľného konfliktu. Jej uplatňovanie v školskom prostredí má veľký význam. Podľa slov školskej mediátorky, Mgr. Dušany Bieleszovej, je "mediácia jednou z možností ako riešiť konflikty v školách, ale aj ako účinne predchádzať ich deštruktívnym účinkom. Je to cesta pochopenia situácie z nadhľadu, vnímania emócií, ich spracovania, usmernenia komunikácie treťou nezaujatou, nestrannou osobou, ktorá pomáha zredukovať prekážky tak, aby výsledkom bola dohoda, zmierenie. Konflikty v rámci mediácie môže riešiť mediátor, ktorý prešiel kurzom mediácie, získal osvedčenie a je zapísaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti. Mediačné zručnosti sa však zídu pedagógom, žiakom, aj rodičom. Mediátor nerozhoduje o tom, kto má pravdu, pri hádke, silných emóciách pôsobí ako „katalyzátor“ pocitov. Vníma napätie, ale aj možnosti, ktoré by mohli byť predpokladom zmierovania."
 
Aj podľa Mgr. Bieleszovej je na mieste prešetrenie konfliktnej situácie medzi učiteľom a žiakom a nastavenie takých opatrení, ktoré môžu podobným problémom pomôcť predchádzať. „Fyzické násilie zo strany učiteľa skutočne nemá v školách čo robiť. Zlyhanie učiteľa a disciplinárne konanie zo strany riaditeľa je v tomto prípade na mieste. Podstatné však je, ako s touto situáciou naloží vedenie školy, učiteľ, rodič ďalej. Skúsený líder by mal hľadať cesty, ako učiteľovi pomôcť zvládnuť záťažové situácie, ale nemal by zanedbať ani skúmanie príčin, ktoré nezdravú situáciu v škole vyvolali a venovať sa opatreniam, ktoré by podobným prejavom zabránili. Dôležitá je následná spolupráca rodiča a učiteľa ako minimalizovať napätie, obnoviť dôveru."
 
Rovesnícky mediátor
 
„V triedach môžu pomôcť aj samotní rovesnícki mediátori, ktorí sa naučili používať komunikačné prostriedky efektívne pre riešenie konfliktov, dokážu rozmýšľať o prekonávaní životných prekážok, sklamaniach, rozlíšiť štádiá konfliktu, chápať, ktoré faktory ovplyvňujú neschopnosť komunikovať, pomáhajú spolužiakom vyjadriť pocity, myšlienky, priania, tlmia napätie smerujúce k agresivite medzi spolužiakmi. Škola je ideálnym „cvičiskom“ pre nácvik aj takýchto zručností“.
 
 
Celý príspevok, aj s vyjadrenia ďalších odborníkov PaedDr. Ľuboša Tužinského, PhD. zo Štátnej školskej inšpekcie, Mgr. Bibiany Heleovej z Centra pre rodinu Kvapka nájdete v časopise Mama a ja/apríl 2016. 
 
Späť