Kontinuálne vzdelávanie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

16.02.2018 20:11

 

ZŠ Haniska


Kultúra školy a školského zariadenia, vedenie tímu  - jedna z tém  funkčného a funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré realizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Kultúra školy veľmi úzko súvisí s klímou školy a s kvalitou vzťahov, ktorá má vplyv na motiváciu žiakov, pedagógov, aj ďalších zamestnancov školy. Vedieť využívať účinné nástroje na zmiernenie napätia, otvorenie diskusie, pripustiť možnosť, že je možné sa názorovo nestretnúť bez pocitu viny, hnevu, vedieť spracovať negatívne emócie, si pýta manažérske kompetenie. V rámci seminára v Bratislave (v sídle CĎV UK) a v Košiciach (v priestoroch ZŠ Haniska) sme opísali, čo sa deje v pedagogickom tíme, keď majú učitelia strach povedať svoj názor, ak prejavujú voči sebe neznášanlivosť, ak sa stráca dôvera medzi kolegami, keď je vedúci pedagogický zamestnanec svedkom intríg a boja o moc, vplyv, ale aj keď nezvládajú názorové rozdiely. 

Opísali sme, ako sa správa učiteľ, rodič, žiak v štádiu nízkej kultúry školy, ktorú môžeme nazvať MANIPULÁCIA, ale aj aké sú príznaky DEKORATÍVNEJ KULTÚRY ŠKOLY, ako možno prejsť na úroveň DODATOČNÉHO INFORMOVANIA a v neposlednom rade, aké sú výhody SPOLUROZHODOVANIA. Inšpirovali sme sa rebríčkom občianskej participácie Sherry R. Arnsteina. Hovorili sme o skupinovom myslení v pedagogickom tíme, obranných mechanizmoch. Naznačili sme dôsledky manipulácie, šikanovania, citového vydierania a hľadali cesty riešenia nepríjemných situácií. Venovali sme sa aktívnemu počúvaniu podľa teórie štyroch uší Friedmanna Schutz von Thuna. Reálne situácie sme riešili prostredníctvom prípadových štúdií z reálneho života a veľmi cenným záverom pre tímy bolo ich spontánne zdieľanie vlastných skúseností a zbieranie inšpirácií. 

Kontinuálne vzdelávanie sme realizovali formou zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešenia aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýzy dištančných úloh. 

 
 
Skúsennosť z praxe - ZŠ Haniska
 

- "A môžem sa prejsť po škole? Nebude Vám to vadiť?", opýtala som sa pani riaditeľky v ZŠ Haniska, kde som lektorovala skupinu vedúcich pedagogických zamestnancov KE a okolie.

- "Budem veľmi rada, poďte..", pani riaditeľka ma sprevádzala, otvárala dvere niekoľkých tried, predstavila ma pani učiteľke a s neskutočným nadšením mi opisovala, v čom je ktoré konkrétne dieťa dobré: "To je futbalista. Tento je výborný žiak. Ona krásne spieva, však...Tu je náš recitátor." 

Nikoho nevynechala. Nemohla, pozerali na ňu a ani nedýchali, či na každom z nich niečo nájde a ona trpezlivo nachádzala ...

Fotka Dušany Bieleszovej. Fotka Dušany Bieleszovej.

Späť