Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

20.02.2020 20:54

V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie tímu, kultúra, klíma školy, vzťahy a riešenie konfliktov. V Bratislave mojou spolulektorkou bola B roňa Švehláková, prezidentka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Obsah vzdelávania sme rozoberali v rovine desiatich zásad, ktoré vnímame ako kľúčové pre manažment školy, školského zariadenia a ich prácu s ľudskými zdrojmi. 

Poznať žiakov, kolegov, rodičov - Vedieť popísať správnanie v rovine toho, ako sa nám javí, ale neuzavrieť úsudok v rovine prvého dojmu. S odstupom porovnať pozorovanie, novú skúsenosť s tou skôr získanou a aj meniť názor, ak prídeme k inému záveru. Robiť reflexie, diskutovať o tom, ako vnímame žiaka, aké sú jeho pozitívne stránky, čo potrebujeme usmerniť a samozrejme, ktoré faktory ovplyvňujú správanie žiaka, kolegu a pod. 

Vnímať klímu školy a všímať si aj maličkosti - Konflikt nevzniká vtedy, keď vidíme hádky, bitky, intrigy, ale ďaleko skôr, než napätie vyvrcholí v správaní, ktoré je ťažko zvládnuteľné. Vnímať signály napätých vzťahov, ale aj vedieť žiaka previesť vnútorným konfliktom čo najpokojnejšie, je dôležité aj v školskom prostredí. V rámci stretnutia sme reflektovali verbálne aj neverbálne znaky, ktoré sú pre upokojenie situácie vhodné (odstránenie prekážok,  aktívne počúvanie, dotyk, očný kontakt, objatie (podľa možností), pokoj v hlase, príkladovanie, posadenie sa na úroveň spoludiskutujúceho a ďalšie).

Podporovať integrované osobnosti v tíme - Integrované osobnosti v tíme nemajú potrebu dominovať za každú cenu. Vedia, kedy je lepšie stiahnuť sa. Vedia, ako pracovať s dynamikou skupiny. Sú dobrými pozorovateľmi. Je pre nich príznačná kooperácia. Spolupráca má pre neho vyššiu hodnotu ako súťaženie. Integrované osobnosti využívajú aktívne počúvanie, rešpektujú iné názory. Uvedomujú si, že vzájomná odlišnosť  ľudí v tíme môže byť obohatením tímu, a to za predpokladu, že sa ľudia v tíme poznajú, vedia, kde sú ich silné stránky a kde potrebujú doplnenie.

Ponúkať rôzne uhly pohľadu - Často si urobíme úsudok na základe prvého dojmu. Klás

ť si však otázku príčiny alebo hľadať aj druhý, tretí uhol pohľadu, kým dospejeme k záveru, ktorý by dal nášmu úsudku objektívnejší pohľad, je veľmi dôležité. 

Motivovať a inšpirovať - Motivova

ť a inšpirovať je úloha pedagogických aj odborných zamestnancov. Dôležité však je, aby aj samotní pedagógovia mali dosť inšpirácie pre svoju prácu a boli motivovaní ponúkať ten najkvalitnejší program. Zároveň je kľúčové vedieť využívať obranné mechanizmy, ktoré nám pomáhajú prekonávať náročné situácie, umožňujú nám zvládať napätie, ale súčasne nám môžu skresľovať informácie, poznania, ak si neuvedomíme, že sme využili obranný mechanizmus a ak si nepripustíme, že k problémovej situácii sa musíme vrátiť. 

Predchádzať skupinovému mysleniu - Pedagogický tím, ktorý je uzavretý, môže veľmi ľahko skĺznuť do skupinového myslenia. Predchádzať sa dá tomu tak, že vedúci skupiny hovorí svoj názor ako posledný. Zároveň pestujeme kultúru, kde pochybnosti nie sú zlé, rovnako ako rozdielne názory. Paralelné tímy pracujú na tej istej téme a výstupy sú dôležité pre stanovenie záveru. Nebojme sa diskutovať o téme, ktorá je problémová s niekym zvonku. A dokonca v prípade skupinového myslenia je v tíme niekedy správne určiť pochybujúceho oponenta, ktorý si dá tú námahu a kriticky zvažuje každú vyslovenú vetu.

Pracovať s emóciami a úsudkom - V konfliktoch zohrávajú dôležitú úlohu emócie hnevu, radosti, smútku, zlosti, úzkosti, strachu.  To, ako vieme s nimi pracovať, ako ako sa vieme ovládať, má vplyv na kvalitu vzťahov. Konať v hneve, pri nespracovaných emóciách, môže uzatvárať komunikáciu, môže byť podkladom pre zranenia. 

Počítať s neúspechom - Úspech, ale rovnako aj neúspech je súčasťou nášho života a pre náš život je potrebný. Spracovať aj negatívne emócie, vnímať ich ako signál zmeny, chce čas, trpezlivosť a skúsenosť úspechu aj neúspechu. Vnímajme chyby ako príležitosť niečo sa naučiť a neúspech ako usmernenie, kadiaĺ cesta nevedie. 

Vedieť sa rozhodnúť - Spôsob, akým prijímame rozhodnutia, má vplyv na výsledok. Rovnako zloženie skupiny, ktorú vytvoríme pre riešenie nejakej úlohy, môže mať vplyv na výsledok. Naše rozhodnutia ovplyvňuje temperament ľudí v tíme, honoty, normy, tradície, spomienky, zážitky, skúsenosti a pod. Nemusíme so všetkým súhlasiť, ale pochopiť , ako ľudia dospeli k názoru, môže byť cestou k dohode a ku kompromisom. 

Aktívne počúvať - Obsah, forma, pocity aj výzva - to všetko možno vnímať v komunikovaní vety žiakom, kolegom, rodičom. 

Vzdelávanie vedúcich pedagogických aj vedúcich odborných zamestnancov prebiehalo formou skupinových diskusií. Vzájomná výmena skúseností, postrehov sa stala základom dobrej atmosféry. Prezentovaniu záverov skupiny predchádzala analýza prípadových štúdií, rozbor situácií, výmena názorov a skúseností. Využili sme aj zážitkové učenie hrou. Tím, ktorý riaditelia škôl a ich zástupcovia  vytvorili, bol živý, dynamický, prezentoval množstvo nápadov, v ktorých zohľadnil vlastné cenné skúsenosti. 

Späť