Funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK Bratislava

08.12.2019 15:59

 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v rámci funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj tématický celok Kultúra organizácie - konflikty, mediácia, imidž školy a tematický celok Vedenie tímu. Cieľom vzdelávania je získať informácie o nových trendoch v pedagogike, pedagogickej psychológii, personálnom a pedagogickom riadení, vedieť vyhodnotiť uplynulé obdobie a nastaviť procesy riadenia vo všetkých oblastiach na ďalšie obdobie. 

3. a 4. decembra dve skupiny riadiacich pracovníkov diskutovali, riešili prípadové štúdie, hľadali odpovede na položené otázky k témam, ktoré sú súčasťou riadiacej práce. Vzťahy, klíma školy, konflikty, napäté situácie, ale aj schopnosť primerane reagovať na zložité problémy sú pre kvalitu školského prostredia kľúčové. 

Prvú skupinu tvorili riaditeľky a zástupkyne riaditeliek materských škôl zväčša z Bratislavy a okolia.  Práca v skupinách bola najmä o nových podnetoch, ktoré im priniesla prax. Vzťahy v tímoch, ale aj vo vzťahu k rodičom detí tvorili podstatnú časť diskusie. Obsah sme zamerali najmä na prácu so skupinovou dynamikou v tíme, hľadanie rôznych uhlov pohľadu. Spôsob rozhodovania a zloženie skupiny má vplyv na výsledok a túto skutočnosť sme si mali možnosť overiť po splnení zadania úlohy. 

Druhá skupina bola zložená z vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl, ktorí pricestovali z rôznych kútov Slovenska a dokázali si vytvoriť v skupine kvalitnú klímu, otvorené prostredie. Diskusiám nechýbali názorové rozdiely, dynamika, ale aj dôvera, ktorá dávala zelenú nápadom a riešeniam. Stretnutiam vládom humor, pripomienky boli vecné a kľúčovým momentom bolo zvládanie aktívneho počúvania v tíme.  

V oboch tímoch sme pripomenuli, že manažovať zmenu je náročné, ale nie nemožné. Treba v prvom rade uznať nevyhnutnosť zmeny. Je dôležité získať si kľúčových ľudí v tíme. Začať treba s malými zmenami, ktoré prinášajú úspech. Je vhodné modelovať zmeny, uvádzať príklady z iných škôl, nevnímať ich ako konkurenciu, ale ako inšpiráciu. Zároveň je nevyhnutné otvárať komunikačné cesty, v ktorých bude prevládať rešpekt k iným názorom, povzbudzovanie k názorovej slobode. Treba vysielať ľudí von a volať odborníkov do školy. Rovnako je dôležité vytvárať prostredie dôvery. Nedôvera je plytvaním energie na zakrývanie nedostatkov a ospravedlňovanie chýb. 

Späť