Funkčné vzdelávanie - Námestovo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

09.04.2019 21:39

 

Téme kultúry školy, klímy v škole, zvládania napätých situácií, aj riešenia konfliktov sme sa venovali v jednom z blokov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorého organizátorom je Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. 

Rozobrali sme rôzne stupne kultúry školy a školského zariadenia, na príkladoch sme poukázali na negatívne prejavy v prípade nízkej úrovne kultúry a zdôraznili kľúčové prvky kultúry školy, kde dominuje spolurozhodovanie, spoluúčasť. Opísali sme aj rôzne osobnosti v školskom prostredí a ich vplyv na klímu školy a zdravé vzťahy. Diskutovali sme o dôležitej úlohe integrovaných osobností v pedagogických tímoch. 

Venovali sme sa aj obranným mechanizmom, ktoré nám pomáhajú udržiavať vnútornú rovnováhu, sú dôležité pre spracovanie negatívnych emócií v prípade napätia, ale rovnako nám spôsobujú problémy, ak si ich používanie neuvedomujeme, resp. používame ich príliš často. Opísali sme prejavy skupinového myslenia v pdagogickom tíme a pomenovali aj dôsledky v prípade, ak nedokážeme skupinové myslenie včas rozoznať. Hovorili sme o emóciách v pedagogickom tíme, ako ich správne modelovať, ako predhcádzať vyhroteným situáciám a ako si vytvárať úsudok tak, aby sme minimalizovali nespravodlivosť. 

Výklad bol len sprievodným slovom. Kľúčové a veľmi zaujímavé boli diskusie v skupinách, kde vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci využívali vlastné skúsenosti z vedenia tímu, prirodzeným spôsobom ponúkali návody a riešenia napätých stavov. Výmena skúseností je vždy najcennejším zdrojom vzájomného učenia sa aj počas funkčného vzdelávania. Riaditelia škôl, školských zariadení, ich zástupcovia potrebujú otvárať témy, ktoré sú súčasťou ich každodennej praxe. 

Dušana Bieleszová, 3. 4. 2019

Späť