Funkčné vzdelávanie v Bratislave a v Námestove - Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava

24.10.2016 21:30

Jednou z tém funčného vzdelávania Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, je aj Kultúra školy a školkého zariadenia (riešenie konfliktov v škole) ako súčasť modulu Rozvoj školy a školského zariadenia. 

 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je získať profesijné kompetencie pre štandardný výkon riadiacich činností a pre osobnostný rozvoj vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca. Vzdelávanie absolvovali zamestnanci na kariérových pozíciách vedúci pedagogický a vedúci odborný zamestnanec. 

 

Kontinuálne vzdelávanie nemalo len odborno-informačný charakter, ale jeho súčasťou boli aj diskusie o kultúre školy, podmienkach, atmosfére v pedagogických tímoch a vzťahoch. Využili sme vzájomnú výmenu skúseností a aktivity zážitkového charakteru zamerané na zvládanie stresových situácií, aktívne počúvanie, skupinovú dynamiku. Hovorili sme o dôležitosti sebapoznania, sebareflexie, vnútornej rovnováhy. 

 

Rozhovory a podnetné diskusie vedúci pedagogickí zamestnanci viedli aj na tému chápania spravodlivosti, obranných mechanizmov, zvládania napätia, vnímania rôznych uhlov pohľadu na konfliktné situácie.

 

Viedli sme reflexie k reálnym skúsenostiam z praxe a veľmi cennou skúsenosťou boli vzájomné rady a odporúčania lídrov škôl na riešenie konfliktov. 

Dušana Bieleszová, lektor vzdelávania

Späť