Funkčné vzdelávanie v CĎV UK v Bratislave

19.03.2019 22:25

 

Témou funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov (CĎV UK, Bratislava) a vedúcich odborných zamestnancov bola Kultúra školy a školského zariadenia, riešenie konfliktov v škole. Hovorili sme o kultúre školy podľa rebríčka občianskej participácie Sherry R. Arnsteina (1969). Zamerali sme sa na opis manipulatívneho prostredia, dekoratívneho prostredia, rozobrali sme kultúru školy v ktorej prevláda dodatočné informovanie a hovorili o víziách zameraných na konzultáciu a spolurozhodovanie. 

Diskusia k témam: 

Čo si všímam na novom kolegovi? Pohľad, očný kontakt, gestá, mimika, komunikácia, sila hlasu, pôsobí sebavedomo?, štýl oblečenia, ako odpovie na otázku?, vzhľad, reč tela, stisk ruky, zrakový kontakt, spôsob rozprávania, temperament, pozdrav, či príjme ponúkanú pozíciu, miesto, kde si sadne počas rozhovoru, čo o sebe povie, neverbálne prejavy, akým štýlom hovorí.

Čo si všímam na rodičovi? Očný kontakt, pozdrav, podanie ruky, komunikáciu, štýl komunikácie, reč tela, konfliktný postoj od začiatku – agresívny postoj pri vystupovaní, otvorenosť, úprimnosť vo výpovediach, prijatie zodpovednosti, aké má postoje k dieťatu, aké sú jeho reakcie, ako rozpráva o vyučujúcich, reakcie na otázku, situáciu.

Čo spôsobuje vrásky na tvári Vám? Nedostatok kvalifikovaných učiteĺov, ústretovosť, ochota spolupracovať, vypočuť si názor, schopnosť objektívne posúdiť situáciu, lenivosť, urážlivosť, predvídavosť, sťažovanie sa, závisť, povýšenectvo, stres, zodpovednosť, riešenie konfliktov, zodpovednosť, rozhodovanie, konflikty s rodičmi, smiech, financie, zdravie.

Opísali sme integrovanú osobnosť v tíme: je nápomocná, nemyslí len na seba, ale na prospech tímu, má plány, vízie, je inovatívna, zabezpečuje stabilitu v tíme, je spoľahlivá, stmeľuje tím, je zdržanlivá pri vyjadrovaní svojich názorov, je spoľahlivá.

Zamerali sme sa aj na dôležité zásady v procese prijímania zmien: Uznať nevyhnutnosť zmeny. Získať podporu kľúčových ľudí v tíme. Začať s malými zmenami – dôležitý je úspech. Modelovať zmeny – uvádzať príklady z iných škôl. Otvoriť komunikačné kanály - rešpekt k iným názorom, povzbudzovanie k názorovej slobode, vyslať von  a priviesť dnu.Vytvárať prostredie dôvery - nedôvera je plytvaním energie na zakrývanie nedostatkov a ospravedlňovanie chýb. Uznať nevyhnutnosť zmeny. Získať podporu kľúčových ľudí v tíme. Počítať v tíme so skeptikmi a negatívnymi ľuďmi.

 

Späť