Funkčné vzdelávanie v Piešťanoch (Centrum ďalšieho vzdelávania UK)

27.10.2018 22:58

Kultúra školy a školského zariadenia, komunikácia, konflikty, mediácia - to všetko sú témy, ktoré sú pre vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca pri riadení školy veľmi dôležité. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského s cieľom získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností,aj takúto tému manažmentu školy v rámci funkčného vzdelávania ponúka. 

Počas tréningu sme sa zamerali na kultúru školy a jej členenie upravené podľa rebríčka občianskej participácie Sherry R. Arnsteina (manipulácia, dekorácia, dodatočné informovanie, spolurozhodovanie). Identifikovali sme rôzne osobnosti v pedagogickom tíme upravené podľa modelu D.C. Mc Clellanda (receptívna, autonómna, asertívna, integrované osobnosť). 

Venovali sme sa aj emóciám v tíme. Pri hádkach zohrávajú dôležitú úlohu. Fixná predstava o správnosti úsudku prináša „boj“ o lepšiu argumentáciu. Čím osobnejšia téma, tým máme väčší záujem presvedčiť niekoho o „svojej“ pravde. Pritom v priebehu konfliktu môže mať vývoj vzájomných citov rôznu teplotu. Negatívny stav vnútorného napätia môže byť do určitej miery prirodzený a môže byť významnou súčasťou etapy pred hľadaním riešením spornej situácie, vytváraním dohôd, stanovaním pravidiel.

Hovorili sme o konfliktoch a faktoroch, ktoré ovplyvňujú konflikt. Načrtli sme spôsoby, ako sa vyrovnať s napätými situáciámi, stresom, konfliktami s rôznymi cieľovými skupinami. Opísali sme obranné mechanizmy, ktoré nám na jednej strane pomáhajú prekonávať náročné životné situácie, no na strane druhej môžu skresľovať vnímanie reality. Na konkrétnych príkladoch sme poukázali na problém skupinového myslenia v pedagogickom tíme. Venovali sme sa aj vytváraniu systému včasného varovania pred krízou.

Späť