Inovačné vzdelávanie

05.04.2022 20:38

Názov: Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov 

Oprávnenie: Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov.

Rozsah spolu: 50 hodín

Rozsah prezenčne: 42 hodín

Rozsah dištančne: 8 hodín

Platnosť oprávnenia na poskytovanie vzdelávania: do 12. januára 2026

Profil absolventa po ukončení vzdelávania: identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka na základe získaných inovovaných metód a nástrojov, identifikuje príčiny problémov/konfliktov a prekážok v edukácii a sociokultúrny kontext dieťaťa/žiaka na jeho úspešnosť, využíva moderné stratégie na podporu personálneho a sociálneho rozvoja detí/žiakov, efektívne komunikuje s deťmi/žiakmi a vhodnou komunikáciou s využitím prvkov mediačných zručností a praktických aktivít vytvára pozitívnu, pracovnú a sociálnu klímu triedy/skupiny, rieši náročné výchovné situácie, vytvára pozitívnu emocionálnu,  sociálnu klímu v triede/v skupine a prostredie podnecujúce rozvoj osobnosti dieťaťa/žiaka s využitím komunikačných prvkov programu rovesníckej mediácie, rozvíja sebareflexiu, sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí/žiakov s využitím inovovaných komunikačných zručností v línii mediácie, ovplyvňuje personálny rozvoj dieťaťa/žiaka (pozná moderné stratégie a metódy personálneho rozvoja) a aplikuje ich podľa individuálnych potrieb a diverzity dieťaťa/žiaka), plánuje, projektuje a inovuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v kolektíve a rozvíja sociálne zručnosti a postoje detí/žiakov na základe implementácie komunikácie s využitím prvkov mediačných zručností, realizuje a hodnotí aktivity s využitím prvkov mediačných zručností na tvorbu a podporu pozitívnej kultúry v škole, identifikuje sa s profesijnou rolou pedagogického zamestnanca v súlade s efektívnou komunikáciou využívajúcou mediačné prvky a princípy riešenia konfliktov v škole.

Článok absolventov programu: odborný časopis Didaktika 2/2022 - pedagogickí zamestnanci Spojenej školy. F. Rákocziho, Kráľovský Chlmec

Späť