Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

13.09.2021 18:19

V dňoch 26. a 27. augusta Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského spustilo inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov. Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov.

V prvej časti sme sa sústredili na definovanie základných pojmov v mediácii (mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov, mediácia podľa zákona o mediácii, mediátor),  legislatívu, ale aj vstup do alternatívneho riešenia konfliktov. Opísali sme prítomnosť mediátora v školskom prostredí. Rozobrali sme mediačné zručnosti ako pozorovanie, aktívne počúvanie, vnímanie rôznych uhlov pohľadu, čítanie neverbálnej komunikácie. 

Upozornili na dôležitosť zrkadlenia. Pomenovali sme rôzne osobnosti v tímen (receptívna, autonómna, asertívna, integrovaná), príčiny konfliktov aj predmety sporov.  Učili sme sa facilitovať diskusiu. Hovorili sme o problémoch skupinového myslenia aj skupinového rozhodovania. Venovali sme sa aj špecifikám komunikácie s prvkami mediácie.

Vzdelávanie prebiehalo online a jeho súčasťou boli pedagogickí zamestnanci z Prakoviec, Letanoviec, Richnavy, Krompách, Bratislavy, Dunajskej Stredy, Spišskej Novej Vsi, Hlohovca, Tisovca aj z Košíc. Stretli sa diskutovali v skupinách triedni učitelia, vedúci zamestnanci, koordinátori výchovy a vzdelávania, vedúci predmetovej komisie, výchovní poradcovia  aj vychovávatelia. A možnosť vymeniť si skúsenosti mali pedagógovia zo špeciálnych škôl, základných škôl, stredných škôl aj reedukačného centra. 

Vzdelávanie pokračuje aj v mesiacoch október a november. Ďalšie informácie o vzdelávaní - TU.