Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

13.09.2021 18:19

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave realizuje inovačné vzdelávanie:

- Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov.

V prvej časti sme sa sústredili na definovanie základných pojmov v mediácii (mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov, mediácia podľa zákona o mediácii, mediátor),  legislatívu, ale aj vstup do alternatívneho riešenia konfliktov. Opísali sme prítomnosť mediátora v školskom prostredí. Rozobrali sme mediačné zručnosti ako pozorovanie, aktívne počúvanie, vnímanie rôznych uhlov pohľadu, čítanie neverbálnej komunikácie. 

V druhej časte sme upriamili pozornosť na mediáciu podľa zákona, dohody o mediácii a mediačnú doložku v školských dokumentoch. Pozreli sme sa na druhy konfliktov, ich vývoj, ako aj možnosti využitia mediácie zo zákona v školskom prostredí. 

Tretia časť bola venovaná rizikovým skupinám žiakov a špecifickým metódam a formám nácviku komunikácie s využitím prvkov mediačných zručností. Frekventantom vzdlávania ponúkame aj praktické aktivity k mediačným zručnostiam (pozorovanie, konflikty, aktívne počúvanie, emócie, uhly pohľadu, komunikácia, argumenty, protiargumenty, reflexia, sebareflexia).

Súčasťou programu je aj informovanie o možnostiach implementovania programu rovesníckej mediácie (štruktúra programu, dynamika skupiny, udržateľnosť programu) do škôl. 

Vzdelávanie v súčasnosti prebieha online v 2 skupinách. 

  • Prvú tvoria  pedagogickí zamestnanci z Prakoviec, Letanoviec, Richnavy, Krompách, Bratislavy, Dunajskej Stredy, Spišskej Novej Vsi, Hlohovca, Tisovca aj z Košíc.
  • Druhú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci z Kráľovského Chlmca. 

V skupinách sa vzdelávajú triedni učitelia, vedúci zamestnanci, koordinátori výchovy a vzdelávania, vedúci predmetovej komisie, výchovní poradcovia, riaditelia škôl aj vychovávatelia. Možnosť zdieľať skúsenosti majú pedagógovia zo špeciálnych škôl, základných škôl, stredných škôl aj reedukačného centra. 

Manažérka vzdelávania a garantka programu: Mgr. Elena Skalská

Lektorky: Mgr. Dušana Bieleszová, Mgr. Soňa Koreňová, JUDr. Ivana Gerdová

Ďalšie informácie o inovačnom vzdelávaní - TU.

Späť