Kto je učiteľom Vášho dieťaťa?

25.10.2013 21:33

Vstupom dieťaťa do školy sa okruh ľudí, ktorí majú na naň vplyv, rozširuje o ďalšieho dôležitého človeka – učiteľa. Vyslovenie jeho mena nesie v sebe posolstvo úspechu alebo neúspechu žiaka aj v závislosti od jeho kvality. Prostredníctvom rodičov vnímajú formálnu alebo prirodzenú autoritu učiteľa aj ich deti.

Ak prevládajú negatívne pocity, nevydiskutované témy, pocit izolácie pri stretnutí s učiteľom, jeho autorita klesá. Stúpa počet rozhovorov s negatívnym podtextom v domácom prostredí a dieťa ako pohybujúca sa premenná medzi domovom a školou bojuje s dôverou voči dôležitej osobe predstavujúcej jeho sprievodcu na ceste za vzdelávaním.

Ak prevládajú pozitívne  nálady, vydiskutovanie potrieb, poznanie vzdelávacích limitov dieťaťa v kontexte dynamiky správania celej triedy, autorita učiteľa stúpa. Klesá frustrácia z nevyriešených tém a dôvera k učiteľovi sa stáva základným stavebným kameňom spolupráce.

Dôležitosť rodiča ako partnera školy si žiada vzájomné stretnutia. Vďaka nim učiteľ môže vidieť žiaka v súvislostiach, ktoré môžu mať vplyv na zvyšovanie úspešnosti jeho vzdelávania. Má šancu predísť zlyhaniam, ktorých podstata tkvie v pozitívnej klíme školy. Vďaka nim môže rodič pochopiť, že jeho dieťa je v škole súčasťou tímu a pravidlá sú nutným krokom nastavenia komunikácie povahovo jedinečných, ale rozdielnych detských osobností. Príležitosť na vzájomné spoznávanie sa rodičov školy a základné východisko pre odpočet minulých rokov v nadväznosti na plánované aktivity nového školského roka ponúkajú plenárne rodičovské združenia.

O tom, že takéto stretnutia nemusia zívať prázdnotou a že aj  riaditeľka školy so svojim pedagogickým tímom môžu byť na pôde školy z času na čas vzácnymi hosťami, som sa presvedčila v ZŠ sv. Cyrila a Metóda v Košiciach. Vstup do jedálne školy s upraveným priestorom tak, aby každý rodič videl prezentácie na plátnach umiestnených po oboch stranách miestnosti, dával tušiť, že atmosféra nebude komorná. Techniku obsluhovali šikovní žiaci druhého stupňa pod dohľadom pedagóga. S napĺňaním sály rástla aj moja zvedavosť, či skutočne očakávaná účasť sa stane realitou. Po slovách pána kaplána a po privítaní odhadom dvoch stoviek rodičov zástupkyňou z ich radov sa spustilo starostlivo pripravené stretnutie rodičov. Predstavenie dosiahnutých výsledov školy v minulom školskom roku riaditeľkou školy umožnilo získať predstavu o jej kvalite. Rodičia ďalej informovali o zmenách v rámci činnosti ZR, zhodnotili využitie finančných zdrojov v rozpočte rodičovského združenia. Pani riaditeľka bola požiadaná o predstavenie plánovaných aktivít nového školského roka a pre mňa bolo cťou rodičom tohto rodičovského združenia predstaviť proces školskej a rovesníckej mediácie, ktorý sa v tomto školskom roku stáva súčasťou posilnenia kultúry školy v preventívnej rovine vhodného modelu riešenia konfliktov. Atmosféra hodinového stretnutia bola pokojná, konštruktívna a vecná. Následné pozvanie a rozdiskutovanie ďalších tém v triedach bolo ďalším signálom otvorenej klímy v škole.

Aby učiteľ mohol plniť svoje povolanie s úctou k sebe samému, potrebuje istotu správnych rozhodnutí riaditeľa školy, potrebuje ochranu oprávnených nárokov, potrebuje poznať rodinné zázemie žiakov svojej triedy tak, aby rozbaľovanie správnych metód a foriem výučby sa stalo prirodzenou súčasťou vhodne zvolenej stratégie prípravy mladej generácie na ich budúcnosť. Ďakujem za túto skúsenosť.           

Mgr. Dušana Bieleszová, školský mediátor

Späť