Kultúra školy a vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Lučenci (CĎV UK)

24.03.2018 18:42

 

        „...na zlepšenie kvality škôl treba „hlbšie“ odhaliť vnútorné procesy škôl a omnoho väčšiu pozornosť venovať klíme a kultúre školy.“

                                 Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017

 

Kultúra organizácie, konflikty, mediácia a rovnako aj vedenie tímu boli súčasťou obsahových tém funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov, ktoré organizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v BratislaveHostiteľskou školou, ktorá poskytla vzdelávaniu manažmentu škôl z tejto lokality a okolia priestor, bola Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci.

S vedúcimi pedagogickými zamestnancami základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, aj centier pedagogicko-psychologického poradenstva sme rozoberali rôzne pedagogické situácie, ktoré významnejšie ovplyvňujú vzťahy v pedagogických tímoch a formujú jej kultúru. 

Hovorili sme o tom, že predstieranie dobrých vzťahov, nekonfliktného prostredia, ale aj časté discilinárne opatrenia, vyhrážanie sa, obviňovania sú súčasťou manipulácie v školskom prostredí. V takejto kultúre školy je náročné vytvárať pozitívnu klímu, ak nie nemožné. Nie je zriedkavé, že v takýchto školách vzniká živná pôda pre šikanovanie. V dekoratívnom prostredí prevládajú zväčša nacvičené hodiny, prevažuje snaha dobre pôsobiť navonok, existujú tu formálne pravidlá. Vo vyššom stupni kultúry školy funguje skupina šikovných akčných pedagógov, ktorá následne dodatočne informuje ostatných o zadelených úlohách. V takomto prostredí je priestor pre napĺňanie vízií, predstáv. Niekedy však môže hroziť vyhorenie aktívnejších členov tímu, preto je dôležité rovnomerne zaťažiť pedagogický tím a reflektovať ich vyťaženosť. Najlepšie sa darí vzťahom v prostredí, kde je možnosť konzultácie a spolurozhodovania, kde jednotliví aktéri (žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci, aj rodičia) poznajú svoje kompetencie a aktívne ich využívajú. Zodpovednosť je rozdelená, otázky sú vítané, dôvera v tíme je samozrejmosťou.

Súčasťou aktivít boli aj konkrétne a reálne prípadové štúdie zo školského prostredia, kde sme mali možnosť vymeniť si informácie, zdieľať skúsenosti, navrhovať riešenie a vzájomne sa inšpirovať. 

Dušana Bieleszová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslávte s nami Medzinárodný deň šťastia - Obrázok 1


20. marec je venovaný šťastiu. Za Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci pilotne rozbieha Program vyučovania šťastia IWEN metódami pozitívnej psychológie. V deň, kedy sme lektorovali vzdelávanie, škola tento Medzinárodný deň šťastia oslávila darovaním kupónu šťastia. Jeden som si za úsmev a objatie kúpila aj ja :-)

Späť