Kultúra/klíma školy ako súčasť funkčného vzdelávania

28.10.2017 23:55

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v rámci funkčného vzdelávania ponúka aj tému Kultúra/klíma školy a školského zariadenia, kde bezpochyby kľúčovú úlohu zohráva riešenie konfliktov v pedagogických tímoch vedúcim pedagogickým zamestnancom. Zloženie pomerne početnej skupiny vedúcich pedagogických zamesntnacov, umožnilo diskusie v závislosti od inštitúcie, ktorú predstavovali (MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, CPPPaP). Vzájomné zdieľanie skúseností, poradenstvo, odporúčania, rôzne názory,  čo sa komu osvedčilo a vecné diskusie umožnili otvárať aj náročné témy, ktoré sa vzťahovali na prácu so skupinovou dynamikou, mobbingom, agresívnymi formami správania dospelých ľudí v tíme. Hovorili sme o rôznych stupňoch kultúry v školách od manipulujúcej kultúry cez dekoratívnu až po tímové spolurozhodovanie, pričom sme sa inšpirovali rebríčkom občianskej participácie Sherry R. Arnsteina (1969). Pomenovali sme znaky a kľúčové prvky zlyhávajúcej pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach. Upriamili pozornosť na schopnosť lídrov škôl vecne pomenovať problém a hľadali cesty, ako predchádzať skupinovému mysleniu v tíme. Hovorili sme o konfliktoch ako o dôležitej súčasti ich riadiacej práce, ako vnímať ich prítomnosť na pracovisku, ako s nimi pracovať, ako predchádzať zbytočným frustráciám v tímoch. Venovali sme sa aj emóciám, ktoré môžu pri hádkach zohrávať dôležitú úlohu. Upozornili sme na to, že fixná predstava o správnosti úsudku môže priniesť boj o lepšiu argumentáciu a vnútorné napätie. 

Rôznorodosť skupiny, ale aj ich schopnosť aktívne počúvať a zmysluplne reagovať na podnety z praxe, umožnila vecné diskusie s množstvom námetov a odporúčaní aj pre ďalšiu prax školskej mediácie. 

Späť