Kultúra organizácie, vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Piešťanoch

17.03.2018 16:22

Súčasťou funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré poskytuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave bola dňa 12. 3. v Piešťanoch aj téma Kultúra organizácie, konflikty a mediácia a vedenie tímu. 

„...na zlepšenie kvality škôl treba „hlbšie“ odhaliť vnútorné procesy škôl a omnoho väčšiu pozornosť venovať klíme a kultúre školy.“ Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017

Vstup ľudí do akýchkoľvek tímov a ich zotrvanie v nich ovplyvňuje vzájomne korektná komunikácia, ktorá je nepísanou zmluvou dôvery a spolupráce. Zlyhávajúca komunikácia prináša v pedagogických tímoch často pocity hnevu, strachu, sklamania, prázdnoty, stresu, ale aj úzkosti, poníženia, ľútosti aj znechutenia. Pedagógovia využívajú obranné mechanizmy, ktoré im pomáhajú prekonávať frustráciu, eliminujú deštruktívne účinky nahromadených emócií, pomáhajú im prenášať sa cez náročné situácie, ale pri dlhodobom ich používaní skresľujú vnímanie skutočnosti. Preto je veľmi dôležité poznať ich a poznať aj vlastné reakcie na dané správanie. 

V príjemnom prostredí Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sme s vedúcimi pedagogickými a odbornými zamestnancami diskutovali o skupinovom myslení v pedagogickom tíme, prejavoch citového vydierania, manipulácie vo vzťahoch. Venovali sme sa rôznym typom kultúry školy, charakteristickým prejavom pedagógov, rodičov aj detí. Opísali sme dôležitosť emócií, ktoré sú kľúčové pri hádke, aj ako pracovať s emóciami, ktoré kolega nemá pod kontrolou. Opísali sme to, čo ovplyvňuje správnosť nášho úsudku pri spolupráci a pri súperení. Venovali sme sa aktívnemu počúvaniu a teórii štyroch uší Friedmanna Schutza von Thuna.

Pre vedúceho pedagogického zamestnanca školy je dôležitým predpokladom vyriešenia napätia v tíme poznanie štandardných fáz konfliktu. Priradenie primeranej stratégie pomôže predísť eskalácii konfliktu a hromadeniu negatívnej energie v prostredí školy.

Späť