Kurz mediátor - 200 hod.

12.09.2019 19:11

Jednou z možností získania zručností potrebných pre mediáciu konfliktu je aj absolvovanie kurzu MEDIÁTOR v rozsahu 200 hod. Cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení.

Absolvent vzdelávacieho programu:

  • pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípavy dohôd,
  • získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach,
  • vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov,
  • vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.
Záverečná skúška pozostáva zo záverečného testu (hodnotenie teoretických znalostí) a praktickej časti (riešenie prípadových štúdií), pri ktorej účastník preukáže mieru osvojenia praktických a sociálnych zručností. Spísanie mediačnej dohody. Osvedčenie vydané podľa § 10 ods. 3 zákon č.420/2004 Z. z. zákon o mediácii v platnom znení. Vydané osvedčenie má neobmedzenú platnosť a deklaruje nadobudnutie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora. Osvedčenie je akceptované aj v ďalších oblastiach, kde je využívaná mediácia ako metóda riešenia sporov, napríklad v rámci zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. je podnikaním. Mediátorov registruje Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zapíše žiadateľa, ktorý spĺňa zákonné predpoklady, okrem iného má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora a vykonaní odbornej skúšky mediátora, nie staršie ako šesť mesiacov od vykonania skúšky.

Štátni zamestnanci sa nemôžu registrovať do registra mediátorov.

 

Späť