Kurz mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

12.09.2019 19:11

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Mediátor. V rámci tréningu sociálnych zručností dňa 7. 9. 2019 sme sa venovali oblasti školskej a rovesníckej mediácie. 

Hovorili sme o možnostiach pôsobenia mediátora aj v školskom prostredí, napr. realizácia mediácie v zmysle zákona o mediácii, workshopy, tréningy a semináre pre pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na riešenie konfliktov a ich zvládanie, začlenenie rovesníckej mediácie do prostredia školy prostredníctvom tréningových stretnutí s vybranými žiakmi, ale aj prevencia pred nezvládaním napätia, záťaže, tréning mediačných zručností rôznych kategórií pedagogických a odborných zamestnancov. 

Venovali sme sa metódam, formám, ktoré sú vhodné pre tréning zručností rovesníckych mediátorov. Upozornili sme na špecifiká školského prostredia, odporúčili sme zásady kľúčové pre prácu v skupinách. Trénovali sme aktívne počúvanie, komunikačné zručnosti. 

Na príklade modelových situácií zo školského prostredia sme sa snažili vcítiť sa do úlohy pedagogického zamestnanca, ale aj rodiča a žiaka, pričom sme upozornili, že na rôzne situácie sa dokážeme pozerať rôznymi "očami". Ukázali sme,a ko dôležité je mať nadhľad, dokázať pracovať so sebaovládaním, sebapoznaním. Medzi tréningovými úlohami nechýbali ani aktivity zamerané na tvorbu dohôd, aj rôzne procesy rozhodovania sa, prišom sme poukázali na to, že voľba rozhodovania môže ovplyvniť výsledok rovnako ako zloženie skupiny, v ktorej zaznejú rôzne argumenty. 

 

Späť