Kurz Mediátor v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

19.03.2019 21:22

 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je registrovaným poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Mediátor. Súčasťou programu je aj blog zameraný na tréning sociálnych zručností. Trénovali sme vedenie procesu mediácie, osvojenie si jednotlivých fáz mediačného procesu v školskej mediácii. 

Hovorili me o možnostiach pôsobenia mediátora v školskom prostredí - mediácia v zmysle zákona, riešenie konfliktov v „problémovej“ triede – práca so skupinovou dynamikou v triede, prednáška/seminár/workshop pre pedagógov - § 55 zákona 317/2009 Z. z., spolupráca  školy s mediátorom na iných programoch školy (supervízia), školská a rovesnícka mediácia ako súčasť zmeny kultúry školy vo vzťahu k riešeniu konfliktov (program rovesníckej mediácie).

Hovorili sme o obranných  mechanizmoch, ktoré pomáhajú prekonávať frustrácie. Sú dôležité pre vnútornú rovnováhu človeka. Eliminujú deštruktívne účinky silných emócií. Pomáhajú nám prenášať sa cez náročné situácie. Skresľujú však vnímanie skutočnosti. Zamerali sme sa aj na skupinové myslenie v pedagogickom tíme. 

V oblasti rovesníckej mediácie sme si kládli otázky: Vnímajú deti konflikt rovnako ako my, dospelí mediátori? V akej miere je správne sprostredkovať im našu priamu skúsenosť? Kedy je lepšie, aby dospeli k riešeniam vlastnou skúsenosťou a aká je potom úloha mediátora - lektora? Prispôsobujú rovesnícki mediátori slovník komunikácie tomu, s kým hovoria (učiteľ, rodič, spolužiak, mediátor)? Čo docielim prenesením modelu „dospeláckej“ mediácie deťom? Čo chcem docieliť v triede, kde sa vyskytujú konflikty? Ako to docielim?  

Diskutovali sme aj o rovinách rovesníckej mediácie v podmienkach súčasných škôl, kedy rovesnícky mediátor dokáža využívať mediačné zručnosti v rovine zmierňovania napätia v triedach (individuálne rozhovory, tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede, zastanie sa spolužiaka). Dôležité je aj pomôcť učiteľom zvládať dynamiku triedy (konzultácie o možnom riešení problémovej situácie, hlas zdola, tlmočenie súvislostí v konfliktných situáciách v triede a priama účasť na riešení konfliktov, kde predpokladom je rešpekt, dôvera, prirodzená autorita rovesníckeho mediátora, dobré komunikačné zručnosti aj aktívne počúvanie. 

 
Dušana Bieleszová
Späť