Kurz Mediátor - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

22.06.2019 13:26

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie Mediátor, ktorého garantkou je Broňa Švehláková. Cieľom vzdelávania je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. 

14. júna sme sa v skupine budúcich mediátorov venovali téme mediácie v školskom prostredí. Obsah sme zamerali na možnosti pôsobenia mediátora v školách a školských zariadeniach, napr. mediácia zo zákona, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v téme riešenia konfliktov, zvládania napätých situácií, rovesnícka mediácia, aktívna účasť mediátorov na konferenciách pedagógov, metodických dňoch pedagogických zamestnancov s cieľom ponúknuť pohľad na riešenie konfliktov alternatívnou formou a pod.

Venovali sme sa predmetov sporov v školskom prostredí, rozobrali sme rôzne situácie, ktoré spôsobujú napätie v pedagogickom tíme, aj v triedach. Vysvetlili sme vplyv skupinovej dynamiky na správanie sa žiakov v triede, rozobrali sme stratégie rozhodovania, prácu s emóciami. Sústredili sme sa aj na negatívne javy v školskom prostredí ako citové vydieranie, manipulácia, skupinové myslenie. Hovorili sme aj o obranných mechanizmoch, ktoré využívajú pedagógovia, rodičia, ale aj žiaci. V rámci rovesníckej mediácie sme ukázali možnosti pôsobenia rovesníckeho mediátora v triede a rozobrali aj rovine prevencie, kde mediačné zručnosti pomôžu spracovať napätie, problém, ale aj umožnia názorovú rozdielnosť s rešpektovaním a toleranciou.  

Poukázali sme na rôzne metódy a formy, ktoré potrebuje mediátor poznať a využívať s rôznorodou cieľovou skupinou v školskom prostredí (žiak, rodič, pedagogický zamestnanec, zriaďovateľ školy, odborný zamestnanec). Opísali sme proces zmeny klímy, rôzne stupne kultúry školy (vychádzali sme z modelu občianskej participácie) s využitím programu školskej, resp. rovesníckej mediácie. Nechýbali skupinové úlohy, práca s flipchartom, úvahy, diskusie a práca s videoukážkami. Zaznelo množstvo podnetných a zaujímavých myšlienok. 

Dušana Bieleszová

Späť