Mediace do škol - aktuálny projekt v Českej republike

10.10.2016 22:44

Cieľom projektu Mediace do škol je nastaviť podmienky a dostatočnú motiváciu pre novú prax riešenia konfliktov v škole. Rola mediátora a samotná mediácia sa tak stane rešpektovaným nástrojom prevencie agresívneho správania v rámci celej školskej komunity. 

Východiská projektu

V českých školách sa zvyšuje počet dětí ohrozených vo vývoji predovšetkým vplyvom znevýhodňujúceho socioekonomického prostredia, pribúda žiakov s poruchami učenia, správania, osobnostného vývoja, s problémami sociálneho charakteru. Narastá počet žiakov zenužívajúcich návykové látky. Objavujú sa nové požiadavky a nároky na žiakov súvisiace s meniacou sa rolou školy.

V dnešnej  škole vedľa  tradičného poskytovania odborného poradenstva, profesijnej orientácie a výberu škôl v ďalšom vzdelávaní, ktorú majú v škole na starosti výchovní poradcovia a školskí psychologovia, sa treba zamerať na prevenciu sociálno-patologických javov, zmierniť prejavy agresivity, rasizmu, xenofóbie, komunikovať a riešiť problémy, konfliktné situácie a zároveň vytvárať podmienky pre rozvoj osobnosti žiakov, harmonizáciu vzťahov v rodine a škole a naďalej podporovať integráciu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

V sociálne vylúčených lokalitách sa vyskytuje vyššie percento žiakov vyrastajúcich a žijúcich v menšinovej spoločnosti. Práve žiaci vyrastajúci v rodinnom prostredí s nízkym sociálnym či ekonomickým statusom sú častejšie vystavené javom ohrozujúcim ich zdravý vývoj a príležitosť k vzdelávaniu. 

Partnerské školy, rovesnícki mediátori a ambasádori projektu

Partnerskými školami v projekte sú pilotné školy, ktoré sa nachádzajú v lokalitách s vylúčenými komunitami, resp. školy, ktoré majú aj deti ohrozené rôznymi sociálno-patologickými javmi. Ide o:

  • 5 vybraných škôl v Ústeckém kraji a 
  • 5 vybraných škôl v Moravskoslezském kraji. 

V partnerských školách bol uskutočnený výber rovesníckych mediátorov, ktorí po absolvovaní tréningov budú zastrešovať zmierovanie napätia v triedach, riešiť konflikty, citlivo predchádzať konfliktným situáciám. Vybraní pedagógovia (ambasádori programu), dvaja z každej školy, by mali spolupracovať s vedením školy, so žiakmi, rovesníckymi mediátormi. Ich úlohou je poskytovať rovesníckym mediátorom podporu, predávať im potrebné znalosti, zručnosti. 

Poradenská činnosť mediátora na školách

Práca mediátora by mala nadväzovať na poradenskú činnosť realizovanú v školách. Úloha spočíva v riešení konfliktov, v starostlivosti o žiakov, riešenie problémových situácií v rámci učiteľského zboru, komplexná starostlivosť o učiteľov. Súčasťou zavádzania programu mediácie je zlepšenie klímy v školách, zlepšenie kvality školského prostredia. 

 

Úrad vlády České republiky, Odbor sociálneho začleňovania (Agentura), www.socialni-zaclenovani.cz

Realizované v spolupráci so spoločnosťou AISIS, o.s. (www.minimalizacesikany.cz)

 

 

 

 

Späť