Mediačné zručnosti učiteľov a rovesnícka mediácia (CĎV Univerzity Komenského Bratislava)

02.04.2019 21:10

 

Cieľom seminára bolo osvojenie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov školskej a rovesníckej mediácie so  stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode. 

Osvojené mediačné kompetencie pomáhajú pri efektívnom zvládaní sporov medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Tréning bol zameraný na  konflikty a obranné mechanizmy v jednotlivých štádiách riešenia konfliktu, na komunikáciu ako prostriedok riešenia konfliktov, využívanie mediácie a mediačných zričností, ako aj na efektívne zvládanie sporov medzi žiakmi, so žiakmi v triedach a v pedagogickej činnosti. 

Obsah tém ponúkol proces zmierňovania konfliktov v triede v zmysle zásad: 

  1. Zastaňme sa toho, kto to potrebuje. 
  2. Veďme žiakov k lepšiemu vzájomnému  poznávaniu a sebapoznávaniu.  
  3. Ponúkajme rôzne uhly pohľadu. 
  4. Buďme všímaví ku každému. 
  5. Predchádzajme skupinovému mysleniu. 
  6. Podporujme pozitívne vzory správania sa. 
  7. V konflikte usmerňujme citlivo. 
  8. Komunikujme. 
  9. Buďme autentickí s dobou. 
  10. V ochrane detí pred násilím buďme zásadoví.

Seminár sme realizovali interaktívnou formou zameranou na prácu s dynamikou skupiny v triede (prevenciou pred konfliktami, šikanovaním).

 

Späť