Multidisciplinárne vzdelávanie k ochrane detí pred násilím (UPSVaR Poprad)

01.12.2018 23:16

 

Šikana, kyberšikana - odhalenie negatívnych prejavov v školskom prostredí bolo témou multidisciplinárneho vzdelávania Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorého cieľom je prehĺbenie vzájomných väzieb a podpora koordinácie činností zapojených pracovníkov. 

Dvojdňové stretnutie, ktoré absolvovali pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnancami škôl a školských zariadení (ZŠ, SŠ, poradenské zariadenia), sociálni pracovníci z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, polícia, zástupcovia tretieho sektoru, bolo zamerané na prevenciu násilia v rovesníckych skupinách. Výhodou takto zostavených skupín bolo, že sa na problémové javy a situácie dokázali pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, zdieľať vzájomné skúsenosti, poskytovať praktické rady a odporúčania.

Počas tréningových aktivít sme spoločne zadefinovali východíská pre prevenciu pred rovesníckym násilím, identifikovali negatívne javy vyskytujúce sa v prostredí škôl a školských zariadení. Pripomenuli sme si dôležitú zásadu poznania detí, žiakov. Opísali sme, ako možno poskytnúť pomoc priamo v rovesníckej skupine a využiť pritom silu skupiny a pozitívne reagujúcich rovesníkov.  Ukázali sme si, ako možno pracovať s dynamikou skupiny priamo v teréne tak, aby sme minimalizovali negatívne javy a pripomenuli sme, ako dôležité je posilňovať pozitívne prejavy v správaní žiakov opakovane a systematicky. Účastníci tréningu si vzájomne poskytli usmernenia v konfliktných situáciách, hovorili sme o autentickosti a dôslednosti v prevencii.

Čo je dôležité pri prekonávaní bariér skupinového myslenia v žiackom tíme?  Odpovede účastníkov tréningu: dôvera, podpora rodiny, poznanie situácie, osôb, bezpodmienečné prijatie, vzájomná pomoc, spoločne strávený čas, prístupnosť, prítomnosť blízkej osoby, cieľavedomosť, spontánnosť, podpora učiteľa, hra, komunikácia, spriaznená duša, spoločný čas mimo školy, hudba.

Praktický nácvik  zručností obsahoval metódy dôsledného pozorovania situácie, dejov javov v školskom prostredí. Vyskúšali sme rôzne možnosti ukotvenia pozitívnych modelov správania sa žiakov. Na príklade sme si vyskúšali, ako dôležité je udržať spravodlivosť v procese hodnotenia a ako dôležité je udržať si odstup od posudzovania záverov pri negatívnych prejavoch správania sa. Identifikovali sme aj katalyzátory šikanovania zo strany dospelých (nálepkovanie, zosmienovanie, porovnávanie, nedemokratikcýh spôsob konania, neriešenie konfliktov, ich bagatelizovanie, nenastavenie a nedodržiavania vzťahových pravidiel). Tréning obsahoval aj nácvik čítania neverbálnej komunikácie, prácu s emóciami a vplyv emócií na správnosť úsudku (zmena hodnotenia pri spolupáci, súperení žiakov v triede). Účastníci tréningu si vyskúšali aj nácvik rôznych metód rozhodovania, pri ktorých sme poukázali na odlišné závery vzhľadom na výber metódy rozhodovania. Hovorili sme aj o obranných mechanizmoch a trénovali aktívne počúvanie - ukázali sme si vhodné metódy  pre prácu so žiakmi, kladenie otázok formou dopytovania, analázu problémového správania žiaka prostredníctvom prípadovej štúdie). 

 

Späť