Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR, Poprad

31.10.2019 21:05

Detstvo bez násilia

Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím" je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch. Ďalším z cieľov je zvyšovanie profesionality výkonu všetkých subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím a tiež informovanie odbornej i laickej verejnosti o problematike násilia, ktoré je páchané na deťoch. 

Téma "Rovesníckeho násilia - Identifikácia a možnosti odhaľovania šikany" bola zameraná na predchádzanie násiliu v akejkoľvek forme, zvládanie napätých situácií v školskom prostredí a veľmi úzko, najmä v rovine prevencie, súvisí s programom rovesníckej mediácie. Keďže väčšina konfliktov sa odohráva mimo zorný uhol pohľadu dospelého človeka, využívanie mediačných zručnosti žiakmi môže veľmi výrazne pomôcť predchádzať negatívnym sociálno-patologickým javom.

Čo vám napadne, keď sa povie škola? Odpovede na otázku, ktorú zodpovedali pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia, odborní zamestnanci, neprekvalili. Spomenuli vzdelanie, žiakov, povinnosti, triedu, hluk, smiech, priateľov, hmýrenie, lásku, učiteľov, strach, trému, tabuľu, ťaháky, zvonček, prázdniny, kriedy, ukazovátko, pohyb po chodbe do kruhu, desiatu. 

Počas tréningu sme sa zamerali na odhalenie a spôsoby boja proti šikane v rámci multidisciplinárneho vzdelávania. Identifikovali sme negatívne javy a rizikové skupiny žiakov (ŠVVP, problémová dochádzka, žiaci so SZP, prestimulovaní žiaci a pod.) a opísali možnosti včasnej intervencie v rovine prevencie. Venovali sme sa prejavom šikanovania, zodpovednosti rovesníckej skupiny za riešenie/neriešenie situácie a rovnako aj tréningu zručnosti na zmierňovanie napätia v triede. 

Model riešenia konflitkov cestou mediácie a posilňovania mediačných zručností medzi žiakmi je vhodnou cestou prevencie.  Zamerali sme sa aj na odporúčania v rovine skupinovej práce, práce s hnevom a afektom, usmernenie v konfliktných situáciách, autentickosť a dôslednosť v prevencii, zásadovosť k nulovej tolerancii šikanovania. Praktický nácvik  zručností sme zamerali na sanáciu, prácu s "problémovými" žiakmi v podmienkach školy s ohľadom na vonkajšie prostredie. 

Obsah tréningových aktivít pri práci zo žiakmi bol zameraný formou zážitkového učenia na konflikty, pozorovanie, aktívne počúvanie, uhly pohľadu, emócie, komunikácia, reflexiu, diskusiu, stratégie rozhodovania, aj mediačný proces. Venovali sme sa komunikácii s agresorom, obeťou, na riešenie prípadových štúdií a poskytnutie didaktických odporúčaní.

na deťoch.Národný projekt je zameraný na zefektívnenie
systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom
podpory systémovej koordinácie subjektov
participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou
detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov
pri riešení problematiky násilia páchaného
na deťoch. Ďalším z cieľov národného projektu
je zvyšovanie profesionality výkonu všetkých
subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred
násilím a tiež informovanie odbornej i laickej verejnosti
o problematike násilia, ktoré je páchané
na deťoch.Národný projekt je zameraný na zefektívnenie
systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom
podpory systémovej koordinácie subjektov
participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou
detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov
pri riešení problematiky násilia páchaného
na deťoch. Ďalším z cieľov národného projektu
je zvyšovanie profesionality výkonu všetkých
subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred
násilím a tiež informovanie odbornej i laickej verejnosti
o problematike násilia, ktoré je páchané
na deťoch.
Späť