O klíme v školách v diskusii s hlavnou školskou inšpektorkou

02.02.2019 14:51

 

Koncom januára sme s kolegyňou Evkou Koprenou navštívili v priestoroch Štátnej školskej inšpekcie Vieru Kalmárovú, hlavnú školskú inšpektorku. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností, ktoré sa týkali riešenia konfliktov, klímy v školách, vzťahov medzi žiakmi v triednych kolektívoch, vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami škôl. Rozobrali sme aj našu skúsenosť z realizácie programu rovesníckej mediácie v školách. 

V Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2017/2018 hlavná školská inšpektorka upozorňuje na dôležitosť otvorenej klímy, dobrých medziľudských vzťahov, ale aj na  prevenciu v tomto smere. 

Poďla jej slov v školskom prostredí je dôležité poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, vytvárať  príležitosť otvorene kriticky diskutovať, podporovať participáciu žiakov na tvorbe školského poriadku a pri riešení výchovných problémov spolužiakov. Správa obsahuje aj odporúčanie vytvárať programy rovesníckej mediácie. 

V rozhovore s hlavnou školskou inšpektorkou bolo možné vnímať pokoj, rozhľad, kultivovanú komunikáciu, aj vecnosť v prejave. Zhodli sme sa, že je dôležité naučiť žiakov aj pedagógov modelovať vzťahy. Podĺa jej slov klíma ovplyvňuje vzdelávacie výsledky žiakov.

Dušana Bieleszová, Eva Koprena, 29.1.2019 

Späť