Odborná príprava MEDIÁTOR (CĎV UK Bratislava)

17.03.2018 14:29

 

Tréning sociálnych zručností ako ďalšia časť odbornej prípravy mediátora pod garanciou prof. PaedDr. Vladimíra Labatha, PhD. obsahoval aj osvojenie si jednotlivých fáz mediačného procesu v školskej mediácii lektorovaný Mgr. Dušanou Bieleszovou. Akreditovaný kurz realizovaný v Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave priniesol budúcim mediátorom aj informácie z oblasti riešenia konfliktov a napätých vzťahov, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí.

 

„Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov. Identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými aktérmi, príčiny a následná otvorená, konštruktívna komunikácia a diskusia je najväčším skrytým potenciálom školy, je nevyhnutným a kľúčovým predpokladom pre jej rozvoj.“

„1.2.15 Podnety, odporúčania a upozornenia -  Riaditeľom škôl/školských zariadení

-odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov.“

 ŠŠI - Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach  v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017

 

S budúcimi mediátormi sme sa venovali cieľovým skupinám školskej mediácie a predmetom sporov. Hovorili sme o možnostiach pôsobenia mediátora v prostredí školy. Upozornili sme na rozdielnu úroveň škôl v rovine kultúry školy, klímy a vzťahov, ktoré sú jej súčasťou a v nadväznosti na to aj na možnosti mediátora pôsobiť v tak rozdielnom prostredí (od manipulatívneho prostredia po zdieľané spolurozhodovanie). 

Rozobrali sme roviny rovesníckej mediácie od možnosti rovesníckych mediátorov zmierňovať napätie v triedach (individuálne rozhovory, zastanie sa spolužiakov, tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede) cez pomoc učiteľom zvládať dynamiku triedy (konzultácie učiteľ - žiak o možnom riešení konfliktov, tlmočenie súvislostí) po priamu účasť na riešení konfliktov žiakmi za predpokladu, že si dokážu získať rešpekt, majú prirodzenú autoritu, adekvátne komunikačné zručnosti a model riešenia konfliktov cestou mediácie využívajú v ich okolí aj dospelí. Počas tréningu sme opísali dôležité zručnosti rovesníckeho mediátora a priblížili sme metódy a formy nácviku zručností.

 

Späť