Odborná príprava MEDIÁTOR (CĎV UK Bratislava)

27.10.2018 22:27

Vedenie procesu mediácie v školskom prostredí potrebuje reflektovať reálne podmienky školstva na Slovensku. V tomto smere môže zohrávať využívanie mediačných zručností v školskom prostredí či už dospelými osobami alebo priamo rovesníckymi mediátormi (žiakmi) významnú úlohu. 

Ako vnímať konflikty z pohľadu detí? V akej miere im sprostredkovať vlastné skúsenosti a v akej miere je pre formovanie ich osobnosti dôležité, aby dospeli k poznaniu vlastnou cestou? Aj tieto otázky sú kľúčové pre nastavenie tréningových procesov zameraných na rozvíjanie mediačných zručností cieľovej skupiny žiakov.

Tréning sociálnych zručností zameraný na témy školského prostredia ponúka v rámci odbornej prípravy MEDIÁTOR Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pod garanciou prof. PaedDr. Vladimíra Labatha, PhD. 

Počas 10 hodín sa mediátori dozvedia, v akej rovine môžu pomôcť školám prekonávať napäté situácie. Okrem mediácie zo zákona to môže byť aj riešenie konfliktov v problémovej triede, realizovanie prednášky, seminára, workshopu v zmysle § 5 zákona č. 317/2009 Z.z. Školská a rovesnícka mediácia sa môže stať aj súčasťou prijímania zmien v školskom prostredí a s tým súvisiacej zmeny kultúry, klímy. Školský mediátor môže spolupracovať aj na začleňovaní iných úspešných programoch škôl. 

V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 MŠVVaŠ SR odporúča školám realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou. Odporúča ďalej zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. v znení ďalších predpisov, napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.


Späť