Príprava tréningového materiálu k akreditácii programu v ČR

25.11.2013 14:29

"Peer mediace a mediace ve školských institucích" , tak znie názov tréningových materiálov pripravovaných pre špecializačný výcvik, ktorý je súčasťou projektu EDUCO CENTRA, s.r.o. podporeného ESF "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost. Špecializačný výcvik bude súčasťou 31 programov celoživotného vzdelávania pre mediátorov v Českej republike. 

Skriptá písané lektorkami Markétou Šauerovou a Dušanou Bieleszovou a garantom tohto špecializačného výcviku Michalom Slavíkom sú určené účastníkom kurzu. Budú obsahovať 6 hlavných tém: 

  1. Právne aspekty riešenie konfliktov – zoznámenie s vybranými legislatívnymi predpismi v ČR, úvod do problematiky riešenia konfliktov.

  2. Špecifiká predmetu školskej mediácie I. – skúsenosti s riešenín konfliktov v školách, emócie, vývoj a psychológia a druhy konfliktov.

  3. Špecifiká predmetu školskej mediácie II. – peer mediácia – definovanie pojmov, princípov, zásad, osobnostné charakteristiky žiakov, program zavádzania rovesníckej mediácie do škôl.

  4. Nácvik modelových situácií I. – situácie vhodné k mediácii učiteľom, situácie vhodné k mediácii žiakom, tréningové témy, kľúčové kompetencie rovesníckych mediátorov, rovesnícke spory, porušovanie triednych pravidiel, supervízia rovesníckych skupín mediátorom.

  5. Nácvik modelových situácií II. – mediácia vo vzťahu rodič – učiteľ, profesia učiteľa, nároky na jeho osobnosť, základné typy učiteľa, rodina, jej funkcie, cieľové skupiny rodičov, spolupráca rodičov a učiteľa, efektívna komunikácia.

  6. Supervízna podpora – autorita, jej význam v pedagogickom procese, reflexia vzťahov mediátora k účastníkom kurzu, videotréning interakcie, podpora reflexie, sebareflexie, základné relaxačné techniky, polohy, postupy. 

Účastníci vzdelávacieho programu budú mať po jeho ukončení vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie pre riešenie konfliktov v prostredí škôl a budú schopní pripraviť a realizovať vhodný program rovesníckej mediácie v prostredí školy. 

Autorkou koncepcie celoživotného vzdelávania mediátorov v Českej republike je PhDr. Lenka Holá, PhD. Programy budú po ukončení pilotáže akreditované na príslušných ministerstvách v Českej republike. 

Mgr. Dušana Bieleszová
 

Späť