Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie - Modra - CĎV UK

21.06.2019 22:42

 

Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov sa uskutočnilo v Modre-Harmónií. Organizátorom bolo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Kontinuálne vzdelávanie sme spolu s kolegami PaedDr. Miroslavom Števčíkom, PaedDr. Máriou Grolmusovou a RNDr. Máriou  Nogovou, PhD. realizovali formou prednášok, zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešení aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýzy dištančných úloh. Oblasť školskej mediácie, riešenia konfliktov, ktorú som lektorovala, bola súčasťou témy Vedenie tímu, kultúra školy, konflikty a mediácia. 

V dvoch skupinách sme sa zamerali na rôzne stupne kultúry v školskom prostredí, charakterizovali sme možné osobnosti v pedagogickom tíme. Hovorili sme o potrebe všímať si a podporovať integrované osobnosti. Venovali sme sa aj problémovým javom v školskom prostredí - nedostatočná znalosť klímy, slabé poznanie žiakov, skupinové myslenie v pedagogickom tíme. Rozobrali sme rôzne spôsoby citového vydierania a navrhli odporúčania, ako túto formu manipulácie odhaliť včas. Analyzovali sme obranné mechanizmy, ktoré sú dôležité pre vnútornú rovnováhu človeka a pomáhajú predchádzať vyhoreniu, frustrácii, na strane druhej, ak sú využívané príliš často, skresľujú vnímanie skutočnosti. 

Vzdelávanie bolo zamerané aj na hľadanie rôznych uhlov pohľadu, ktoré je dôležité pre správne posúdenie konfliktných situácií z pozície vedúceho pedagogického zamestnanca, resp. vedúceho odborného zamestnanca. Zamerali sme sa aj na výskyt citového vydierania v pedagogickom tíme, ako ho rozpoznať a ako s ním pracovať, hovorili sme o nutnosti práce s emóciami v pedagogickom tíme tak, aby sa empatia rozvíjala nielen na úrovni predvídania správania, ale aj reagovania. Analyzovali sme aktívne počúvanie Zodpovedali sme otázky, ktoré sa týkajú dôležitosti aktívneho počúvania z pohľadu 4 rôznych rozlišovacích foriem - obsah, forma, pocit a výzva. Ukázali sme si, že výber stratégie rozhodovania majú vplyv na výsledok. 

Všetky aktivity boli realizované zážitkovou formou. Zamerali sme sa na prácu v skupinách, diskusie, využívanie argumentov, hľadanie kompromisov. Veľmi cenné bolo vzájomné zdieľanie skúseností z oblasti riadenia, výmena informácií. Využili sme prácu s gifami, videoukážkami. Tím, ktorý bol súčasťou skupiny pracoval aktívne, živo a dynamicky. 

Ďalšie informácie k vzdelávanie na CĎV UK: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/

Referencie FIV CĎV UK a kontakt na organizátora: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/


Späť