O školskej mediácii so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Oľgou Nachtmannovou

22.02.2019 18:51
Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná
a nezaujatá osoba využíva mediačné zručností na zmiernenie napätia v konfliktných situáciách resp.
im v preventívnej rovine predchádza. Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec
sa často dostáva do situácií, ktoré si zmierňovanie napätia, či riešenie konfliktov alternatívnou formou
(mediácia, facilitácia, vyjednávanie) žiadajú. Školská mediácia môže byť realizovaná jednak v zmysle
zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení ďalších predpisov, ale aj v rovine nácviku využívania
mediačných zručností na usmernenie riešenia konfliktov, resp. pri zmierňovaní napätia v triedach,
v rovine prevencie negatívnych modelov riešenia konfliktných situácií, aj sanácie prostredia, ktoré si
prechádza napätými vzťahmi.

Mediačné zručností v školskom prostredí využívané na zmiernenie napätia v konfliktných situáciách môžu pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom zvládať napäté situácie. O možnostiach riešenia konfliktov v školách a školských zariadeniach sme viedli diskusiu so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľgou Nachtmannovou.

Oľga Nachtmannová je aj dlhoročnou pedagogičkou, prednáša na vysokej škole problematiku riadenia ľudských zdrojov a organizácie práce. Téma školskej a rovesníckej mediácie ako možnosti optimalizovať školské prostredie ju zaujala. Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec sa aj v rámci riadenia pedagogického tímu, komunikácie s rodičmi, alebo riešenia problémov v rovesníckych vzťahoch často dostáva do situácií, ktoré si  zmierňovanie napätia, či riešenie konfliktov formou mediácie, facilitácie alebo vyjednávaním žiadajú. 

Školská mediácia môže byť realizovaná jednak v zmysle zákona o mediácii, ale aj v rovine nácviku využívania mediačných zručností, resp. pri zmierňovaní napätia v triedach ako v rovine prevencie, tak aj sanácie prostredia, ktoré si prechádza napätými vzťahmi. 

Dušana Bieleszová, Eva Koprena

 

Späť