Školská mediácia - prednáška pre odborných zamestnancov a výchovných poradcov (CPPPaP, Brnianska ulica, Bratislava)

26.11.2019 16:41

 

„Myslím si, že rovesnícka mediácia mi zmenila pohľad na konflikty úplne od základov. Všímam si postoje, drobnosti, ktoré by som inak prehliadol.“ (rovesnícky mediátor)

Myšlienkou rovesníckeho mediátora sme otvorili prednášku pre odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Brnianskej ulici v Bratislave, ktorá bola zameraná na úvod do školskej a rovesníckej mediácie. 15.11. 2019 boli cieľovou skupinou odborní zamestnanci CPPPaP a 19. 11, 2019 výchovné poradkyne a výchovní poradcovia škôl, ktoré patria do obvodu CPPPaP. 

Tému mediácie vo všeobecnosti v úvode prednášky predstavil odborným zamestnancom dňa 15. 11. 2019 JUDr. František Kutlík (SIMARS). Následne sme sa v oboch dňoch venovali kľúčovým myšlienkam, ktoré zohrávajú pri implementovaní programu rovesníckej mediácie dôležitú úlohu (poznať žiakov, všímať si aj maličkosti, ponúkať rôzne uhly pohľadu, predchádzať skupinovému mysleniu, počítať aj s neúspechom, vedieť pracovať so sklamaním, v konflikte vedieť usmerniť, byť trpezlivý, zásadový, ale aj ľudský).

„Každý človek je výnimočný, ale viacerí o tom nevedia, tým ľuďom to musíme ukázať.“ (rovesnícky mediátor) 

Poznať žiakov, ale poznať aj samých seba, vlastné reakcie na správanie žiakov, je pri práci s konfliktom dôležité. Vnímať klímu školu, spôsob, ako pedagogickí či odborní zamestnanci v tíme pracujú s negatívnymi reakciami, s napätím, smútkom, je pre odborného zamestnanca kľúčové rovnako ako poznať hranice a možnosti, v ktorých sa pohybujú. Všímať si detaily, ktoré vedú k napätiu, byť pozorný k druhým, vnímať neverbálne prejavy, ktoré signalizujú smútok, stres, obavy, hnev, sklamanie, výčitky - to všetko predchádza konfliktom. Inventúru v schopnosti ovládať sa, byť profesionál, ale aj využívať obranné mechanizmy tak, aby prinášali vyváženosť, nestali sa zdrojom frustrácie, agresivity, je pre prácu dosplelých v školstve veľmi dôležité. Používanie nálepokovania, stanovenie pravidiel a ich nedodržiavanie, zosmiešňovanie výkonov žiakov pôsobia často ako katalyzátor nevhodného správania. Ak chceme predchádzať negatívnym javom v školskom prostredí, potrebujeme minimalizovať také prvky správania, ktoré vedú k ich posilňovaniu aj nepriamo. Rovnako je dôležité vedieť pracovať s obrannými mechanizmami tak, aby sa vytesnenie, skrytá agresia, zovšeobecnenie, argumentovanie autoritou, ale aj spomienkový optimizmus sa nestali našou trvalou výbavou.

Využívať mediáciupodľa zákona o mediácii, ale aj ako odbornú metódy s využitím mediačných zručností v školskom prostredí môže doplniť skladačku nástrojov, ktoré pomáhajú zmierňovať napätie. Zároveň začleňovanie programov rovesníckej mediácie môže pomôcť školám nielen v rovine prevencie pred sociálno-patologickými javmi, ale aj v rovine preberania zodpovednosti za klímu školy priamo žiakmi.

Späť