Problémové správanie žiaka - prejavy, príčiny, riešenia

19.06.2016 07:54

 

"Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia."

Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na jeho problémy v kontexte dosahu ďalších osôb, naše závery nemusia viesť k želateľnej zmene správania. Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia. V triednych kolektívoch je dôležité usudzovať o dôsledkoch konania žiaka v čo najväčšom rozsahu a s ohľadom na všetky dotknuté skupiny.

Modelová situácia: Na vyzčovacej hodine sedí žiak v poslednje lavici. Nedáva pozor a rozptyľuje pozornosť spolužiakov tým, že píše na papier vulgarizmy a posiela ho po spolužiakoch do predných lavíc. Situáciasa napriek poznámkam v jeho žiackej knižke opakuje takmer na každej vyučovacej hodine. 

Pri riešení akéhokoľvek problému v školskom prostredí je dôležité uvažovať v týchto rovinách:

  1. Ako situácia ovplyvňuje správanie a konanie všetkých zainteresovaných osôb?
  2. Čo je príčinou nežiaduceho správania žiaka a ďalších osôb v jeho bezprostrednom kontakte?
  3. Aký je želateľný stav a ako ho môžeme dosiahnuť?

Základnou otázkou, ktorá vyjasňuje určujúce role a z toho vyplývajúcu zodpovednosť, je:

Aká je úloha priamo zainteresovaných osôb so zreteľom na ciele vzdelávania? Napr.
  1. Problémový žiak, jeho spolužiaci – v súlade s možnosťami získať vedomosti, zručnosti a návyky v oblastiach, ktoré bližšie určujú ciele a štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov.

  2. Učiteľ – v súlade so schopnosťami poskytnúť vedomostí, zručnosti a návyky a sekundárne usmerňovať a formovať osobnosť žiaka tak, aby bol pripravený na svoju budúcnosť.

  3. Rodič – vychovávať dieťa, poskytovať mu ochranu, bezpečie, zabezpečiť slušné podmienky na život a vzdelávanie.

  4. Riaditeľ školy – využiť interpersonálne zručnosti pre zabezpečenie kvalitného pôsobenia pedagogického tímu v procese učenia žiaka.

Pomôcka: 

Odporúčanie:

Zdanlivo rovnaké správanie žiaka v rôznych triedach môže viesť k rozdielnym riešeniam v rámci výchovných opatrení. To, čo v niektorej triede je účinné, v inej môže spôsobovať zvýšené napätie. Prvým krokom na ceste k riešeniu problémov je poznať, ako správanie žiaka vnímajú jeho spolužiaci, ako reaguje učiteľ (učitelia), akú súčinnosť pri riešení problémov poskytujú rodičia a v akej miere si je ochotný problém pripustiť riaditeľ školy. Musíme vedieť popísať prejavy, identikovať príčiny (v spolupráci s odborníkmi -špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, sociálnymi pedagógmi a pod.), vedieť si zadefinovať želané správanie u žiaka, želané reakcie spolužiakov v rámci triedy a následne hľadať spôsoby, ako napäté javy zmierňovať v prospech dobrej atmosféry v triede a vytvárania kvalitných vzťahov. 

Bližšie k témam: 

 

Späť