Rokovanie s ministrom školstva a generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva

06.06.2017 19:32

Neformálne stretnutie s ministrom školstva Petrom Plavčanom

Na stretnutí s ministrom školstva sme hovorili o konfliktoch v školskom prostredí, ako im predchádzať, ako ich spracovať, ale aj o tom, ako využiť mediačné zručnosti na zmiernenie napätia medzi žiakmi v triede. Témou nášho rozhovoru bola aj mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov. Opísali sme programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi, na zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.  

Rokovanie s generálnym riaditom sekcie regioonálneho školstva Mariánom Galanom 

Rokovanie na MŠVVaŠ SR s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Mariánom Galanom a poverenými osobami dalších odborov, bolo o možnosti riešiť narastajúce konflikty, prejavy mobingu a bossingu v školskom prostredí aj prostredníctvom mediácie, či využitia mediačných zručností. Kto je mediator? Akú úlohu by mohol zohrať v tomto prostredí? Ako je možné začleniť školskú a rovesnícku mediaciu do škôl? Môže byť mediacia ako odborná metoda riešenia konfliktov využívaná v rámci mobbingu a bossingu? 

Témou nášho rozhovoru bolo aj napĺňanie § 55 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov, podľa ktorého by mal riaditeľ zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo, najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. Nami odporúčanou možnosťou, úspešne odskúšanou v praxi, je aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov.

Oceňujeme prístup MŠVVaŠ SR, že venujú pozornosť téme školskej mediácie a nie sú im ľahostajné vzťahy v školách.

Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediácia

JUDr. Dagmar Tragalová, Asociácia mediačných centrier Slovenska

Späť