Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

26.06.2021 20:53

Seminár zameraný na implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl zorganizovala pre záujemcov Asociácia madiačných centier dňa 24. júna 2021. V Poprade sa tak stretli mediátorky, sociálne pedagogičky, školské psychologičky aj špeciálne pedagogičky, aby získali prehľad aj zručnosti potrebné pre úspešné zavedenie programu do školy. 

Obsah programu sme zamerali na spoznávanie cieľovej skupiny žiakov, ktorí sú/môžu byť súčasťou rovesníckej mediácie. Kľúčové bolo vysvetlenie obsahového zamerania programu a najmä analýza dôležitých didaktických zručností, ktoré sú pre prácu v školskom prostredí nevyhnutné. 

V rámci zásad je pre mediátora, koordinátora školskej mediácie dôležité:

Scitlivovať pozorovanie rovesníckych mediátorov - všímať si detaily, byť dôsledný v pozorovaní, neprichádzať k unáhleným záverom, využívať najskôr opis (nie hodnotenie), zdržať sa rýchlych úsudkov.

Poznať cieľovú skupinu - akými zmenami si prechádzajú žiaci, ako možno vnímať ich potenciál, akú úlohu majú v tíme žiaci 1. stupňa, 2. stupňa, stredoškoláci, v čom je význam prátomnosti každej z cieľových skupín. 

Určiť ciele tréningových programov - to predpokladá poznať obsahové možnosti, ale aj vedieť odhadnúť možnosti konkrétnej cieľovej skupiny v konkrétnej škole. V každej skupine môže byť ťažisko pre nácvik zručnosti iný. Prvé stretnutie je najdôležitejšie, kladie na lektora veľké nároky – spoznať skupinu (každá je iná) a motivovať žiakov k spolupráci. Lektor aktivitami zisťuje, kto je prirodzený líder, kto je dobrým pozorovateľom, kto má skvelé postrehy, kto prirodzene zmierňuje napätie, kto má tendenciu byť viac lídrom ako mediátorom, sprievodcom. Druhé stretnutie už cielene plánujeme, ktoré mediačné zručnosti treba rozvíjať prioritne.

Mať didaktické zručnosti -  dôležité je vedieť si aktivity naplánovať (časový manažment), upraviť si priestor, poznať a aktívne používať rôzne nástroje (metódy a organizačné formy vzdelávania) usmerňovania rovesníckych mediátorov. Na základe poznania žiakov mediátor, koordinátor školskej mediácie určiť obsahové zameranie tréningových aktivít. Rovnako dôležité je uplatňovanie didaktických zásad. Pre zlepšovanie zručností je nevyhnutné aj robiť si zápisy a reflexie po každom stretnutí (Splnili sme ciel? Ak nie, prečo? Ktoré zručnosti potrebujeme rozvíjať? Ktoré zručnosti sú ukotvené? Ktoré aktivity je vhodné využiť na ďalšom stretnutí?). Odporúčame najmä spoluprácu k téme mediácie v metodických orgánoch školy (metodických združeniach, predmetových komisiách) a aj v školských  podporných tímoch (inkluzívnych tímoch).

 

 

 
Späť