Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl

17.12.2022 22:09

Zmierňovanie napätia v triede

  • Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívne počúvanie, empatia, reflexia, sebareflexia).
  • Zastanie sa spolužiaka pred inými spolužiakmi (komunikačné zručnosti – verbálne, neverbálne,  definovanie pravidiel, empatia)
  • Posilňovanie submisívnejšieho správania spolužiakov smerom k odvahe povedať svoj názor (pozorovanie, neverbálne zručnosti – modulácia hlasu, tvorba pravidiel a upozorňovanie na ich dodržiavanie).
  • Tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede - prevencia skupinového myslenia (brainstorming, tvorba argumentov, protiargumentov, diskusia, smerovanie k dohode, práca v skupinách, prezentovanie stanoviska).
  • Zmierňovanie stresových situácií v triede (aktívne počúvanie, povzbudzovanie).

Pomoc triednej učiteľke, ďalším učiteľom zvládať dynamiku triedy

  • Konzultácia  učiteľ - žiak o možnom riešení konfliktov (smerovanie k úrovni spolurozhodovania, ak to klíma školy dovolí, parafrázovanie, vysvetľovanie, uhly pohľadu, zdôvodňovanie). Mediátor v úlohe vyjednávača.
  • Hlas "zdola" (od detí)  smerom k učiteľom s cieľom pochopenia "detského videnia sveta"- (čo je dobré pre dospelých, nemusí nevyhnutne znamenať, že je to dobré aj pre deti, že to deti ako dobré chápu a prijímajú) - parafrázovanie, uhly pohľadu, diskusia, neverbálna komunikácia.
  • Tlmočenie učiteľom súvislostí v konfliktných situáciách, ktoré pedagógom môžu uniknúť tým, že len málokedy sú súčasťou žiackych konfliktov priamo (dôležitá je maximálna dôvera, uhly pohľadu, komunikácia, aktívne počúvanie).

Priama účasť na riešení konfliktov - mediácia

  • Ide o pôsobenie rovesníckeho mediátora ako tretej nestrannej nezaujatej osoby za predpokladu, že si dokáže vybudovať rešpekt, má dôveru spolužiakov, je prirodzenou autoritou prijímanou medzi žiakmi, má komunikačné zručnosti, je schopný aktívneho počúvania. Tu je výhodou, ak sa mediácia ako forma riešenia konfliktu používa aj pri riešení konfliktov medzi dospelými (učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom,...).

 

Späť