Funkčné vzdelávanie - Sebariadenie a manažérska etika

29.10.2021 19:43

Rozširujúci program funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika je určený každému pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý absolvoval Základný program funkčného vzdelávania a pri riadení školy alebo školského zariadenia sa chce zamerať na rozvoj profesijných kompetencií súvisiacich so schopnosťou plánovať a realizovať svoj profesijný rast a stotožniť sa s rolou vedúceho zamestnanca. Absolvovaním si prehĺbi kompetencie sebapoznania, rozvoja emocionálnej zrelosti, stratégie predchádzania stresom, ako aj uplatňovania zásad manažérskej etiky a kompetencie potrebné na vlastnú profesionálnu prezentáciu na verejnosti.

Vzdelávanie je členené do troch modulov: Organizovanie vlastnej práce a profesionálna manažérska prezentácia, Emocionálna zrelosť zamestnanca a Manažérska etika, spoločenská etika a protokol.

  • Rozsah spolu: 32 hodín
  • Rozsah prezenčne: 24 hodín
  • Rozsah dištančne: 8 hodín
  • Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025.

Hlavný cieľ vzdelávania je: poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia, poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Medzi čiastkovými cieľmi sa nachádza aj: poznať, pochopiť a implementovať a v riadiacej praxi využívať prístup založený na pozitívnom prijatí seba a iných, empatickom porozumení a súlade, predchádzať syndrómu vyhorenia a jeho príčinám, sociálno-patologickým prejavom v správaní a nežiaducej záťaži vyvolanej stresom. 

V obsahovej časti téma konfliktov a ich riešenia úzko súvisí s časťou, ktorá sa týka rozvoja emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzanie syndrómu vyhorenia a jeho príčiny, predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní, nežiaducej záťaže vyvolanej stresom a ďalších negatívnych javov.

Príklady spracovania záverečných prác k téme vo forme odborného príspevku:

Zdroj a ďalšie informácie k téme napr.: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/sebariadenie-a-manazerska-etika/

https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/riesenie-konfliktu-v-skolskom-prostredi.m-1272.html
Späť